Annelerin Hastanede Yatan Çocuklarında Ateş Deneyimleri: Niteliksel Bir Çalışma

Emel SEZİCİ

Özet


Öz

Giriş: Bebeklik dönemindeki hastalıkların en sık görülen semptomlarından biri ateştir. Ateşle birlikte anneler endişe duyarlar ve ortaya çıkan endişeler annelerin mümkün olan en kısa sürede ateşi kontrol etmelerine yol açar. Amaç: Bu çalışmanın amacı hastanede yatan çocukların annelerinin ateş konusundaki bilgi düzeylerinin saptanması, ateş karşısındaki davranış ve tutumlarının belirlenmesidir. Yöntem: Bu çalışma nitel araştırma tasarımı benimsemiştir. Veriler, odak grup görüşmeleriyle çocuklarını hastaneye yatıran annelerden toplanmıştır. Çalışma verileri, Eylül-Kasım 2017 arasında yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi ile toplanmış ve veriler geleneksel içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Odak grup görüşmesinde, annenin ateşle ilgili bilgi ve uygulamaları, “Ateş Algısı”, “Yapılan Uygulamalar”, “Duygusal Değişiklikler” ve “Bilgi Kaynağı” olmak üzere 4 tema ve 9 kategoride ortaya çıkmıştır. Sonuç: Çalışmanın bulguları, ateşin anneler için korkutucu bir deneyim olduğunu ortaya koymaktadır. Annelerin korkusunun nedeni, ateşin konvülsiyona neden olabileceğidir. Bu deneyim anneler ve çocuklar için daha iyi destek sağlamak amacıyla bilinmeyen araştırılması gereken yönlere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Ateş, Çocuk, Deneyim, Kalitatif çalışma.

Abstract

Mothers’ Experiences of Fever in Their Hospitalized Children: A Qualitative Study

Background: One of the most common symptoms of infantile diseases is fever. Mothers are anxious when their children get fever and, the worries that arise cause the mothers to control the fever as soon as possible. Objectives: The aim of this study was to determine the knowledge levels of the mothers of hospitalized children on fever and to detect behavior and attitudes against fever. Methods: This study adopted a qualitative research design. Data were collected from mothers who had hospitalized children at with a focus group interviews. Study data were collected between September-November 2017 with the focus group interview consisting of semi-structured, and the data were analyzed using conventional content analysis. Results: In the focus group interview the mother's knowledge and applications about fever were were emerged in 4 themes ve 9 categories as "Fever Perception", "Made Applications", "Emotional Changes", and "Source of Information". Conclusion: Findings of the work reveal that the fever is a frightening experience for the mothers. The reason for the fear of the mothers is that the fever may cause convulsion. This experience have unknown aspects, which must be investigated in order to plan better support for the mothers and children.

Key Words: Fever, Children, Experience, Qualitative study.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abu-Baker, N. N., Gharaibeh, H. F., Al-Zoubi, H. M., Savage, C., & Gharaibeh, M. K. (2013). Mothers’ knowledge and practices of managing minor illnesses of children under five years. Journal of Research in Nursing, 18(7), 651-666.

Agrawal, R. P., Bhatia, S. S., Kaushik, A., & Sharma, C. M. (2017). Perception of fever and management practices by parents of pediatric patients. International Journal of Research in Medical Sciences, 1(4), 397-400.

Betz, M. G., & Grunfeld, A. F. (2006). ‘Fever phobia’in the emergency department: a survey of children's caregivers. European Journal of Emergency Medicine, 13(3), 129-133.

Chang, L. C., Liu, C. C., & Huang, M. C. (2013). Parental knowledge, concerns, and management of childhood fever in Taiwan. Journal of Nursing Research, 21(4), 252-260.

Chiappini, E., Parretti, A., Becherucci, P., Pierattelli, M., Bonsignori, F., Galli, L., & de Martino, M. (2012). Parental and medical knowledge and management of fever in Italian pre-school children. BMC pediatrics, 12(1), 97.

Cohee, L. M., Crocetti, M. T., Serwint, J. R., Sabath, B., & Kapoor, S. (2010). Ethnic differences in parental perceptions and management of childhood fever. Clinical pediatrics, 49(3), 221-227.

Crocetti, M., Moghbeli, N., & Serwint, J. (2001). Fever phobia revisited: have parental misconceptions about fever changed in 20 years?. Pediatrics, 107(6), 1241-1246

Çaka, S. Y., Çınar, N., Altınkaynak, S. (2015). Ateşli çocuğa yaklaşım. Journal of Human Rhythm, 1(4), 133-138.

De, S., Tong, A., Isaacs, D., & Craig, J. C. (2014). Parental perspectives on evaluation and management of fever in young infants: an interview study. Archives of Disease in Childhood, 0, 1-7.

Demir, M., & Doğum, B. M. T. K. (2005). Çocuk hastanesi acil servisine yüksek ateş şikayetiyle getirilen 0-5 yaş grubu çocukların annelerinin yüksek ateşle ilgili bilgi ve tutumları. Sağlık Bilimleri Dergisi (Ek Sayı: Hemşirelik Özel Sayısı), 14, 22-29.

Halıcıoğlu, O., Koç, F., Aakman, S. A., & Teyin, A. (2011). Ateşli çocuklarda; annelerin evde ateşe yaklaşımı, bilgileri ve sosyodemografik özellikler ile ilişkisi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi, 1(1), 13-19.

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107-115.

Esenay, F. I., İşler, A., Kurugöl, Z., Conk, Z., & Koturoğlu, G. (2007). Annelerin ateşli çocuğa yaklaşımı ve ateş korkusu Orijinal Araştırma. Türk Pediatri Arşivi, 42(2).

Fallah Tafti, B., Salmani, N., & Afshari, S. (2017). The maternal experiences of child care with fever: a qualitative study. International Journal of Pediatrics, 5(2), 4429-4437.

Fields, E., Chard, J., Murphy, M. S., & Richardson, M. (2013). Assessment and initial management of feverish illness in children younger than 5 years: summary of updated NICE guidance. Bmj, 346, f2866.

Gunduz, S., Usak, E., Koksal, T., & Canbal, M. (2016). Why fever phobia is still common?. Iranian Red Crescent Medical Journal, 18(8): e23827.

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105–112.

Hockenberry, J. M. (2013). Assessment of the child and family. Hockenbery, J. M., Wilson, D. (Eds.). Wong’s Essetials of Pediatric Nursing. 9th ed., Elsevier Mosby, USA, 86-140.

Kelly, M., Sahm, L. J., Shiely, F., O’Sullivan, R., Brenner, M., Larkin, P., & McCarthy, S. (2015). The knowledge, attitudes and beliefs of carers (parents, guardians, healthcare practitioners, crèche workers) around fever and febrile illness in children aged 5 years and under: protocol for a qualitative systematic review. Systematic reviews, 4(1), 27.

Kelly, M., McCarthy, S., O’Sullivan, R., Shiely, F., Larkin, P., Brenner, M., & Sahm, L. J. (2016). Drivers for inappropriate fever management in children: a systematic review. International Journal of Clinical Pharmacy, 38(4), 761-770.

Lagerløv, P., Helseth, S., & Holager, T. (2003). Childhood illnesses and the use of paracetamol (acetaminophen): a qualitative study of parents' management of common childhood illnesses. Family Practice, 20(6), 717-723.

Monsma, J., Richerson, J., & Sloand, E. (2015). Empowering parents for evidence‐based fever management: An integrative review. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 27(4), 222-229.

Oshikoya, K., & Senbanjo, I. (2008). Fever in children: Mothers’ perceptions and their home management. Iranian Journal of Pediatrics, 18(3), 229-236.

Patricia, C. (2014). Evidence-based management of childhood fever: what pediatric nurses need to know. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 29(4), 372-375.

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2010). Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice. Lippincott Williams & Wilkins.

Rajput, U.C., Kulkarni, S., & Wagh, S. S. (2014). Parental knowledge, attitude and practices regarding fever in their children: A hospital based observational study. International Journal of Recent Trends in Science and Technology, 10 (3), 517-20.

Richardson, M., & Purssell, E. (2015). Who’s afraid of fever?. Archives of Disease in Childhood, 100(9), 818-820.

Sa’ed, H. Z., Al-Jabi, S. W., Nabulsi, M. M., Tubaila, M. F., Sweileh, W. M., Awang, R., & Walsh, A. (2015). The validity and reliability of the parent fever management scale: A study from Palestine. Maternal and Child Health Journal, 19(8), 1890-1897

Sökün, D., & Gözen, D. (2017). Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğinde çalışan hemşirelerin ateş ve ateş yönetimine ilişkin bilgi ve yaklaşımları. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 25(1), 21-30.

Walsh, A., & Edwards, H. (2006). Management of childhood fever by parents: literature review. Journal of Advanced Nursing, 54(2), 217-227.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.