Besin Güvenliği Konusunda Bilgisayar Destekli Eğitim İle Klasik Eğitimin Karşılaştırılması

Şeyda Özbıçakçı, Ayla Bayık Temel

Özet


Giriş: Okul hemşireleri sağlığı geliştirici eğitimin ayrılmaz parçasıdırlar ve bilgisayarları bu amaçla kullanabilirler. Amaç: Araştırma besin güvenliği ve besinlerle bulaşan hastalıklardan korunmaya ilişkin ilköğretime yönelik hazırlanan interaktif eğitim CD’ sinin klasik yönteme göre etkisini karşılaştırmak üzere uygulanmış yarı deneysel bir alan çalışmasıdır. Yöntem: İzmir ilinde amaca uygun örneklem yöntemi ile seçilmiş bir ilkokulda, altıncı sınıfta okuyan 75 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada öntest sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. İkişer şube deney ve kontrol grubuna yansız olarak atanmıştır. Eğitim süresi her iki grupta 45’ er dakikadır. Gruplardaki bilgi – davranış - geribildirim puan ortalamaları farklarını belirlemek üzere pre-test, post-testler değerlendirilmiştir. Bulgular: Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin bilgi-davranış puan ortalamaları arasında uygulanan tekrarlı ölçümlerde iki yönlü varyans analizinde fark istatistiksel olarak anlamsızdır (p>0,05). Eğitime yönelik geribildirim puan ortalamaları deney grubunda 87,2 ± 11,38, kontrol grubunda 83,9 ± 12,17 saptanmıştır ( t: 1,237, p> 0.05). Sonuç: Sağlık eğitim CD’ si besin güvenliği eğitiminde ilköğretim öğrencilerinde kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar destekli sağlık eğitimi, Bilgisayara dayalı besin güvenliği eğitimi, Okul hemşiresi, Sağlık eğitimi.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.