İlköğretim Öğrencileri İçin Fiziksel Aktivite Soru Formunun Türk Toplumuna Uyarlanması: Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması

Zuhal Emlek Sert, Ayla Bayık Temel

Özet


Giriş: Çocuklarda fiziksel aktiviteyi değerlendirmede en iyi aracı belirlemek oldukça güçtür. Fiziksel aktivite düzeyinin
değerlendirilmesi için, geçerli güvenilir ölçüm araçları bu nedenle önemlidir.
Amaç: Bu araştırma, Kowalski tarafından geliştirilen Fiziksel Aktivite Soru Formunu (Physical Activity Questionnaire for
Older Children-PAQ-C) Türkçeye uyarlamak ve geçerlilik ve güvenilirliğini test etmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Metodolojik çalışma, Nisan 2011-Haziran 2011 tarihleri arasında İzmir İli Ödemiş İlçesi’nde yürütülmüştür.
Çalışmanın evrenini; İzmir’e bağlı Ödemiş ilçesinde kamuya ait orta sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden bir ilköğretim
okulunda öğrenim gören 47 (25 erkek, 22 kız) ilköğretim 6. 7. 8. (12-14 yaş grubu) sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örneklem
seçimine gidilmemiş, 2010-2011 eğitim öğretim döneminde öğrenim gören 6. 7. 8. sınıflara araştırmanın amacı açıklandıktan
sonra katılmaya gönüllü ve herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan tüm öğrenciler çalışma kapsamına alınmıştır.
Fiziksel Aktivite Soru Formunun çeviri-geri çevirisi yapılarak dil geçerliliği sağlanmış, uzman önerileri doğrultusunda gerekli
düzeltmeler yapılarak kapsam geçerliliği sağlanmıştır. Soru formu, ön uygulamanın ardından öğrencilere uygulanmıştır. Testtekrar
test güvenilirliği için, ölçek 4 hafta ara ile aynı 47 öğrenciye ikinci kez uygulanmıştır.
Bulgular: Fiziksel Aktivite Soru Formunun test-tekrar test güvenilirliği ile zamana göre değişmezliği test edilmiştir (r = .74, p
≤ .05). İç tutarlılık analizlerinde, madde toplam puan korelasyonları incelenmiş ve uygun güvenilirlik düzeyinde olduğu
bulunmuştur. Cronbach Alfa katsayısı .74 olarak saptanmıştır.
Sonuç: Türkçeye uyarlanan Fiziksel Aktivite Soru Formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İlköğretim, Fiziksel Aktivite Soru Formu, Geçerlik ve Güvenirlik.Adaptation of Physical Activity
Questionnaire to Turkish Community for Elemantary School Students: Validity and Reliability Study


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.