Hemşirelerin Ventrogluteal Bölgeye İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Emel Gülnar, Nurcan Çalışkan

Özet


Giriş: Dorsogluteal bölge intramüsküler enjeksiyon uygulamasında, sık kullanılan bir bölgedir. Dorsogluteal bölgeye enjeksiyon siyatik sinir
yaralanmasına neden olabildiğinden, bu bölgeye alternatif olarak ventrogluteal bölgenin kullanımı önerilmektedir. Amaç: Bu araştırma,
hemşirelerin ventrogluteal bölgeye enjeksiyon uygulamasına ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı
tipteki araştırmanın örneklemini, Ankara’da bulunan devlet, özel ve üniversiteye bağlı 3 hastanenin yatan hasta, yoğun bakım ve acil
servislerde çalışan 283 hemşire oluşturmuştur. Araştırmada veriler, hemşirelerin tanıtıcı özelliklerine ilişkin soru formu ve VG bölgeye
ilişkin bilgi önermelerini içeren soru formu ile toplanmıştır. Formun, kapsam geçerliliğinde 5 uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Verilerin
değerlendirilmesinde yüzdelik hesapları, ortalama ölçüleri (minimum, maksimum), Kruskal Wallis Testi ve Mann Whitney U Testi
kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda, hemşirelerin %85.9’unun en sık dorsogluteal bölgeyi kullandığı, %63.3’ünün ise
ventrogluteal bölgeyi hiç kullanmadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin bilgi puan ortalamalarının orta düzeyde (13.1 ± 3.7) olduğu ve
ventrogluteal bölgede intramüsküler enjeksiyon yerini tespit etmeyi bilme ve ventrogluteal bölgeye intramüsküler enjeksiyon uygulaması
yapma durumları ile bilgi puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır (p < 0.05). Hemşirelerin çalıştığı hastane, öğrenim
durumu, çalışılan klinik ile bilgi puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p > 0.05). Sonuç: Hemşirelerin
intramüsküler enjeksiyonda ventrogluteal bölgeye ilişkin bilgilerinin istenilir düzeyde olmadığı saptanmıştır. Hemşirelere bu konu ile ilgili
hizmet içi eğitim verilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İntramüsküler enjeksiyon, Hemşirelik uygulaması, Ventrogluteal bölge, Bilgi düzeyi.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.