İlköğretim Öğrencilerinin Okul Sosyal İklimine İlişkin Algıları ve Etkili Faktörler

Ayla BAYIK TEMEL, Deniz EREN

Özet


Amaç: Bu kesitsel çalışma ilköğretim öğrencilerinin okul sosyal iklimi algılarını ve etkili faktörleri incelemek amacıyla yürütüldü. Yöntem: Çalışmaya 2013-2014 yılında Salihli ilçe merkezinde rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen üst, orta ve düşük sosyoekonomik düzey üç ilköğretim kurumunda ikinci kademe 600 öğrenci alındı. Veriler Sosyodemografik soru formu ve Okul Sosyal İklimi Ölçeği ile toplandı. Veriler etik izinler alındıktan sonra, teneffüslerde ya da ders başlamadan önce öğrencilere soru kağıtları dağıtılarak toplanmış ve SPSS 20.0 paket programı kullanılarak sayı, yüzde dağılımları, Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Spearman korelasyon testi ile incelenmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p < 0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin, yaş ortalaması 12.62 ± 1.11, okul sosyal iklimi ölçeği puan ortalaması 3.6 ± 0.8, alt ölçek puan ortalamaları 3.5 ± 0.9 ve 3.6 ± 1.0 arasındadır. Öğrencilerin okul sosyal iklimi algıları ile sosyoekonomik düzeyi, yaşı, cinsiyeti, anne baba eğitimi ve kardeş sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Sonuç: Öğrencilerin okul sosyal iklimi algıları “katılıyorum” düzeyindedir. Orta ekonomik düzey okulda öğrenim gören öğrencilerin, kız öğrencilerin, ailesinde 9 ve daha fazla çocuk olan ve babası üniversite mezunu olan öğrencilerin okul iklim algısı en yüksektir. Okuryazar düzeyinde eğitimi olan annelerin çocuklarının okul iklimi algılarının en düşük olduğu belirlenmiştir. Konuya yönelik nitel çalışmaların yürütülmesi, üst ve alt sosyoekonomik düzey okullarda özellikle erkek öğrencilerin danışmanlık faaliyetleri ile desteklenerek algıyı olumlu yönde geliştirecek faaliyetlerin planlanması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Okul İklimi, Algı, İlköğretim, Öğrenci.

Abstract

Primary School Students' Perceptions Regarding School Social Climate and Effective Factors

Objectives: This cross - sectional study was carried out to examine the perceptions of school social climate and related factors among elementary school students. Method: In this study, 600 secondary school students in three primary, middle and low socioeconomic level selected by random sampling method in Salihli district center in 2013-2014 were included in the study. Data were collected by using Sociodemographic form and School Social Climate Scale outside of class hours. SPSS 20.0 was used to analyze the number, percentage distributions, Mann Whitney U, Kruskal Wallis and Spearman correlation test.Results: The mean age of the students was 12.62 ± 1.11, the mean score of the school social climate scale was 3.6 ± 0.8 and the mean scores of the subscales were between 3.5 ± 0.9 and 3.6 ± 1.0. Statistically significant differences were found between the students 'perceptions of school social climate and socioeconomic status, age, gender, mother’s and father’s educational status and number of siblings, but there were no significant differences with class level and family structure.  Conclusion: Students’ perception of school climate is at acceptable level. Middle school students, female students, 9 or more children in the family, students with a father who graduated from the university have the highest school climate perception. It was proposed to conduct qualitative studies on the subject and to plan activities that will improve perception in a positive way by supporting male students.

Key Words: School climate, Perception, Primary school, Student.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Çalık T., Türker K.., Çalık C. (2011). Güvenli okulun oluşturulmasında okul iklimi: Kavramsal bir çözümleme. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 73-84.

Karaman Ö. (2011). İlköğretim Okullarında Şiddetin Yaygınlığı: Okul iklimi, Okul kültürü ve Fiziksel özellikler. T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilimdalı Yüksek Lisans Tezi, Adana, s: 9-43.

Bayar Y., Uçanok Z. (2012). Ergenlerin Dâhil Oldukları Zorbalık Statülerine Göre Okul Sosyal İklimi ve Genellenmiş Akran Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4): 2337-2358.

Doğan S. (2012). Lise Öğrencilerinin Okul İklimi Algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10): 1-24.

Şentürk C., Sağnak M. (2012). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışları İle Okul İklimi Arasındaki İlişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1): 29-47.

Özdemir S. ve ark., (2010). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okul İklimine İlişkin Algılarını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38:213-224.

Çalık T., Kurt T., (2010), Okul İklimi Ölçeği’nin (OİÖ) Geliştirilmesi, Eğitim ve Bilim, 35(157): 167-180.

Zahid G. (2014). Direct and Indirect Impact of Perceived School Climate upon Student Outcomes. Asian Social Science; 10(8):90-102.

Jofen T. (2014). Student Aspirations As A Function Of Perceived School Climate. The State University of New Jersey Doctoral Thesis. United States of America, ss: 10-16.

Uygun S. (2012). İlköğretim Okullarında Okul İklimi 1970’li Yıllarda Aksu İlköğretim Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği. Mediterranean Journal of Humanities; 11(1): 213-227.

Way N. Ve ark.(2007). Students’ Perceptions of School Climate During the Middle School Years: Associations with Trajectories of Psychological and Behavioral Adjustment. Am J Community Psychol; 40: 194–213.

O’Malley M. ve ark. (2015). School climate, family structure, and academic achievement: A study of moderation effects. School Psychology Quarterly; 30:142–157.

Şenel T., Buluç B. (2016). İlkokullarda Okul İklimi İle Okul Etkililiği Arasındaki İlişki. TÜBAV Bilim; 9 (4):1-12.

Pashiardis, G. (2008). Toward a knowledge base for school climate in Cyprus's schools. International Journal of Educational Management; 22(5):399-416.

Mitchell M. M., Bradshaw C. P., Leaf P. J. (2010). Student and Teacher Perceptions of School Climate: A Multilevel Exploration of Patterns of Discrepancy. Journal of School Health; 80(6):271-279

Thapa A., Cohen J., Guffet S., Higgins-D’Alessandro A. (2013). A Review of School Climate Research. Review of Educational Research, 83(3):357–385.

Hoy, W. K., Miskel, C. G. (2010). Eğitim Yönetimi (Çev. Ed. S. Turan) [Educational administration (Trans. Ed. S. Turan)]. Ankara, Turkey: Nobel.

Orozco-Solis M. G. ve ark. (2016). Characterization of School Climate Perception in Mexican Middle School Students. Psychology, 7:1562-1574.

Fan, W., Williams, C. M., Corkin, D. M. (2011). A Multilevel Analysis Of Student Perceptions Of School Climate: The Effect Of Social And Academic Risk Factors. Psychology in the Schools, 48(6): 632-642.

Roberts J. L. (2007). Student's Perception of School Climate. Thesis, Rochester Institute of Technology, p: 4-21.

Conderman, G., Walker, D. A., Neto, J. R., Kackar-Cam, H. (2013). Student and Teacher Perceptions of Middle School Climate. Clearing House, 86(5):184-189.

Berkowitz R. ve ark. (2016). A Research Synthesis of the Associations Between Socioeconomic Background, Inequality, School Climate and Academic Achievement. Review of Educational Research, 20(10): 1–45.

Martinez-Monteagudo ve ark. (2011). Profiles of School Anxiety: Differences in Social Climate and Peer Violence. Electronic Journal of Research in Educational Psychology; 9(3):1023-1042.

De Pedro. (2012). The Role Of School Climate In The Mental Health And Victimization Of Students In Military-Connected Schools.

Steffgen G., Recchia S., Viechtbauer W. (2013). The link between school climate and violence in school: A meta-analytic review. Aggression and Violent Behavior; 18(2):300-309.

Zander K. (2012). Relationships between School Climate and Student Performance: School- and Student-level Analyses. Master Thesis, University of Illinois at Chicago.

Nalçacı A., Bektaş F. (2013). Okul İklimi İle Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13):1-13.

Zullig, K. J., Koopman, T. M., Patton, J. M., Ubbes, V. A. (2010). School climate: Historical review, instrument development, and school assessment. Journal of Psychoeducational Assessment, 28(2):139–152.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.