Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Gebelerin Distres Düzeyi ve Gebelik Algısına Etkisi

Hacer ALAN DİKMEN, Yasemin ŞANLI

Özet


Giriş: Gebelik, kadınlar için fizyolojik bir süreç olmakla birlikte, önemli biyolojik ve psikososyal değişimlerin yaşandığı, stres ve anksiyete oluşturabilecek etkenlerle karşılaşma riskinin yüksek olduğu bir dönemdir. Amaç: Çalışmanın amacı; progresif kas gevşeme egzersizlerinin gebelerin yaşadıkları distres düzeyi, gebelikte annelik ve beden algısı üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Araştırma, randomize kontrollü müdahale çalışmasıdır. Progresif kas gevşeme grubunda 42, kontrol grubunda 41 gebe olmak üzere toplam 83 gebe ile çalışma tamamlanmıştır. Kişisel Bilgi Formu, Gebelerin Kendilerini Algılama Ölçeği ve Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği aracılığı ile 16.04.2018-20.06.2018 tarihleri arasında veriler toplanmıştır. Deney grubundaki gebelere üç gün hastanede gevşeme eğitimi verildikten sonra 4 hafta evlerinde egzersizlere devam etmeleri istenmiştir. Deney ve kontrol gruplarından veriler, ilk görüşme, 2. ve 4. haftanın sonunda olmak üzere 3 kez toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan gebelerin yaş ortancası 25 (19-40)’dir. Müdahaleler sonrasında gruplararası Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği, olumsuz duygulanım, eş katılımı alt boyutları (p < .001) ile Gebelerin Kendilerini Algılama Ölçeği (p = .001) ve beden algısı alt boyutu puan ortalamaları (p < .001) arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuç: Progresif kas gevşeme egzersizlerinin, gebelerin yaşadıkları distres düzeyini azalttığı, gebelerin annelik algısını değiştirmezken, beden algılarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Beden Algısı, Distres, Gebelik, Prenatal, Progresif Gevşeme.

 

Abstract

Effect of Progressive Muscle Relaxation Exercises on Pregnancy Distress Level and Pregnancy Perception

Background: Pregnancy, though a physiological process for women, is a period in which some critical biological and psychosocial changes are experienced and there is a high risk of encountering stress and anxiety-inducing factors. Objectives: The objective of this study is to assess the effect of progressive muscle relaxation exercises on the level of distress experienced by pregnant women and the maternal and body perception in pregnancy. Methods: The study was a randomized controlled study. A total of 83 pregnant women, 42 in the relaxation group and 41 in the control group, participated in the study. Data were collected using a personal information form, the Pregnancy Self-Perception Scale, and the Tilburg Pregnancy Distress Scale between 16.04.2018-20.06.2018. The pregnant women in relaxation group were first given relaxation training for three days and then they were asked to carry it on at home for four weeks. The measurement tools in the experimental and control groups were administered three times, the first at the outset, and at the end of the 2nd and 4th weeks respectively.

Results: The median age of the pregnant women participating in the study was 25 (19-40). After interventions, the difference between group Tilburg Distress Scale, negative affect, co-participation subscales (p < .001), the Pregnancy Self-Perception Scale (p = .001) and body image subscale scores (p < .001) were statistically significant. Conclusion: It has been concluded that progressive muscle relaxation exercises reduce the distress level of pregnant women, while pregnant women do not change the perception of maternity and positively affect their body perception.

Key Words: Body Perception, Distress, Pregnancy, Prenatal, Progressive Relaxation.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akbaş, E., Vırıt, O., Kalenderoğlu, A., Savaş, H. A., & Sertbaş, G. (2008). Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleri ile ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi, 45(3), 85-91.

Akbaş, E., Vırıt, O., Savaş, A. H., & Sertbaş, G. (2008). Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi. Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi, 45(3), 85-91.

Babacan Gümüş, A., Çevik, N., Hataf Hyusni, S., Biçen, Ş., Keskin, G., & Tuna Malak, A. (2011). Gebelikte benlik saygısı ve beden imajı ile ilişkili özellikler. Anatolian Journal of Clinical Investigation, 5(1), 7-14.

Bacacı, H., & Apay, S. E. (2018). Gebelerde beden imajı algısı ve distres arasındaki ilişki Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 76-82.

Bastani, F., Hidarnia, A., Kazemnejad, A., Vafaei, M., & Kashanian, M. A. (2005). randomized controlled trial of the effects of applied relaxation training on reducing anxiety and perceived stress in pregnant women. Journal of Midwifery Womens Health, 50(4), 36–40.

Bastani, F., Hidarnia, A., Montgomery, K. S., Aguilar-Vafaei, M. E., & Kazemnejad, A. (2006). Does relaxation education in anxious primigravid Iranian women influence adverse pregnancy outcomes?: a randomized controlled trial. The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 20(2), 138-146.

Bastard, J., & Tiran, D. (2006). Aromatherapy and massage for antenatal anxiety: its effect on the fetus. Complementary Therapies in Clinical Practice, 12(1), 48-54.

Beddoe, A. E., & Lee, K. A. (2008). Mind-body interventions during pregnancy. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 37(2), 165-175.

Bergman, K., Sarkar, P., O'connor, T. G., Modi, N., & Glover, V. (2007). Maternal stress during pregnancy predicts cognitive ability and fearfulness in infancy. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 46(11), 1454-1463.

Beydağ, K. D. (2007). Doğum sonu dönemde anneliğe uyum ve hemşirenin rolü. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6), 479-484.

Chan, C. W. H., Richardson, A., & Richardson, J. (2011). Managing symptoms in patients with advanced lung cancer during radiotherapy: results of a psychoeducational randomized controlled trial. Jornal of Pain and Symptom Management, 41(29), 347-357.

Chung, T. K., Lau, T. K., Yip, A. S., Chiu, H. F., & Lee, D. T. (2001). Antepartum depressive symptomatology is associated with adverse obstetric and neonatal outcomes. Psychosomatic Medicine, 63(5), 830-834.

Çalik, K. Y., & Aktas, S. (2011). Gebelikte depresyon: siklik, risk faktörleri ve tedavisi/depression in pregnancy: prevalence, risk factors and treatment. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(1), 142.

Çapık, A., Apay, S. E., & Sakar, T. (2015). Gebelerde distres düzeyinin belirlenmesi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 18(3),196-203.

Çapik, A., & Pasinlioglu, T. (2015). Validity and reliability study of the Tilburg Pregnancy Distress S cale into Turkish. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22(4), 260-269.

Çırak, R., & Özdemir, F. (2015). Adölesan gebelerde beden imajı algısının belirlenmesi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 18(3), 214-221.

Çiltaş, N. Y. (2015). Gebelikte distresin tanımlanması. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Erzincan, Türkiye.

Davis, E. P., & Sandman, C. A. (2010). The timing of prenatal exposure to maternal cortisol and psychosocial stress is associated with human infant cognitive development. Child Development, 81(1), 131-148.

Dehdari, T., Heidarnia, A., Ramezankhani, A., Sadeghian, S., & Ghofranipour, F. (2009). Effects of progressive muscular relaxation training on quality of life in anxious patients after coronary artery bypass graft surgery. Indian Journal of Medical Research, 129, 603-608.

Demiralp, M., & Oflaz, F. (2007). Bilişsel davranışçı terapi teknikleri ve psikiyatri hemşireliği uygulaması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8, 132-139.

Diego, M. A., Jones, N. A., Field, T., Hernandez-Reif, M., Schanberg, S., Kuhn, C., & Gonzalez-Garcia, A. (2006). Maternal psychological distress, prenatal cortisol, and fetal weight. Psychosomatic Medicine, 68(5), 747-753.

Dole, N., Savitz, D. A., Hertz-Picciotto, I., Siega-Riz, A. M., McMahon, M. J., & Buekens, P. (2003). Maternal stress and preterm birth. American Journal of Epidemiology, 157(1), 14-24.

Ergen, H. (2010). Endoskopi uygulanan hastalarda progresif gevşeme egzersizlerinin işlemin ve ağrının algılanması ile yaşam bulgularına etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Erzurum, Türkiye.

Field, T., Diego, M. A., Hernandez-Reif, M., Schanberg, S., & Kuhn, C. (2004). Massage therapy effects on depressed pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 25(2), 115-122.

Furber, C. M., Garrod, D., Maloney, E., Lovell, K., & McGowan, L. A. (2009). Qualitative study of mild to moderate psychological distress during pregnancy. International Journal of Nursing Studies, 46(5), 669-77.

Gavin, N. I., Gaynes, B. N., Lohr, K. N., Meltzer-Brody, S., Gartlehner, G., & Swinson, T. (2005). Perinatal depression: A systematic review of prevalence and incidence. Obstetrics and Gynecology, 106(5), 1071-83.

Huizink, A. C., Robles de Medina, P. G., Mulder, E. J., Visser, G. H., & Buitelaar, J. K. (2003). Stress during pregnancy is associated with developmental outcome in infancy. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44(6), 810-818.

Isa, M. R., Moy, F. M., Razack, A. H. A., Zulkifli, Z., & Zainal, N. Z. (2013). Impact of applied progressive deep muscle relaxation training on the level of depression, anxiety and stress among prostate cancer patients: a quasi-experimental study. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 14(4), 2237-2242.

Kumcağız, H., Ersanlı, E., & Murat, N. (2017). Gebelerin Kendilerini Algılama Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 8(1), 23-31.

Kwekkeboom, K. L., Hau H., Wanta B., & Bumpus, M. (2008). Patients’ perceptions of the effectiveness of guied imagery and progressive muscle relaxation interventions used for cancer pain, Complementary Therapies in Clinical Practice, 14(19), 185-194.

Littleton, L. Y., & Engebretsen, J. C. (2002). Maternal, neonatal and womens’ health nursing. USA: Delmar Comp.

Lobel, M., Cannella, D. L., Graham, E. J., Devincent, C., Schneider, J., & Meyer, A. B. (2008). Pregnancy-specific stress, prenatal health behaviors, and birth outcomes. Health Psychology, 27(5), 604-15.

Mckinney, E. S., Ashwill, J. W., Murray, S., & James, S. (2005). Maternal-child nursing; postpartum adaptations. Philadelphia: W.B. Sounders Company.

Nickel, C., Lahmann, C., Muehlbacher, M., Gil, F. P., Kaplan, P., Buschmann, W., et al.. (2006). Pregnant women with bronchial asthma benefit from progressive muscle relaxation: a randomized, prospective, controlled trial. Psychotherapy and psychosomatics, 75(4), 237-243.

O'connor, T. G., Heron, J., Golding, J., Glover, V., & AL Spac Study Team. (2003). Maternal antenatal anxiety and behavioural/emotional problems in children: a test of a programming hypothesis. Journal of child Psychology and Psychiatry, 44(7), 1025-1036.

Özkan, H., & Polat, S. (2011). Annelik davranışını öğrenme süreci ve hemşirelik desteği. Bozok Tıp Dergisi, 1(3), 35-39.

Özorhan, E. Y. (2012). Gebelerin gebelik sürecinde beden imajı algılama durumlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Erzurum, Türkiye.

Pop, V. J., Pommer, A. M., Pop-Purceleanu, M., Wijnen, H. A., Bergink, V., & Pouwer, F. (2011). Development of the Tilburg pregnancy distress scale: the TPDS. BMC Pregnancy and Childbirth, 11(1), 80.

Potur, D. C. (2013). İlk gebelikte beden imajının algılama durumunun değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, Türkiye.

Richter, J., Bittner, A., Petrowski, K., Junge-Hoffmeister, J., Bergmann, S., Joraschky, P., et al. (2012). Effects of an early intervention on perceived stress and diurnal cortisol in pregnant women with elevated stress, anxiety, and depressive symptomatology. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 33(4), 162-70.

Rondó, P. H., Ferreira, R. F., Nogueira, F., Ribeiro, M. C. N., Lobert, H., & Artes, R. (2003). Maternal psychological stress and distress as predictors of low birth weight, prematurity and intrauterine growth retardation. European Journal of Clinical Nutrition, 57(2), 266.

Schuurmans, C., & Kurrasch, D. M. (2013). Neuro developmental consequences of maternal distress: what do we really know? Clinical Genetics, 83(2), 108-17.

Sutter-Dallay, A. L., Giaconne-Marcesche, V., Glatigny-Dallay, E., & Verdoux, H. (2004). Women with anxiety disorders during pregnancy are at increased risk of intense postnatal depressive symptoms: a prospective survey of the MATQUID cohort. European Psychiatry, 19(8), 459-463.

Şahin, E. M., & Kiliçarslan, S. (2010). Son trimester gebelerin depresyon ve kaygı düzeyleri ile bunları etkileyen etmenler. Balkan Medical Journal, 2010(2), 51-58.

Taşkın, L. (2012). Doğum ve kadın sağlığı hemşireliği. Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık.

Teixeira, J., Martin, D., Prendiville, O., & Glover, V. (2005). The effects of acute relaxation on indices of anxiety during pregnancy. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 26(4), 271-276.

Uçar, H. (2014). Gebelerin psikososyal sağlık durumları ile annelik rolü arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Erzurum, Türkiye.

Urech, C., Fink, N. S., Hoesli, I., Wilhelm, F. H., Bitzer, J., & Alder, J. (2010). Effects of relaxation on psychobiological wellbeing during pregnancy: a randomized controlled trial. Psychoneuroendocrinology, 35(9), 1348-1355.

Urizar Jr, G. G., Milazzo, M., Le, H. N., Delucchi, K., Sotelo, R., & Muñoz, R. F. (2004). Impact of stress reduction instructions on stress and cortisol levels during pregnancy. Biological Psychology, 67(3), 275-282.

Van Bussel, J. C., Spitz, B., & Demyttenaere, K . (2006). Women’s mental health before, during and after pregnancy. A population-based controlled cohort study. Birth, 33(4), 297-302.

Varvogli, L., & Darviri, C. (2011). Stress management techniques: evidence-based procedures that reduce stress and promote health. Health Science Journal, 5(2), 74-89.

Yali, M., & Lobel, M. (2009). Stress-resistance resources and coping in pregnancy. Anxiety, Stress and Coping, 15(3), 289-309.

Yıldız, H. (2011). Gebelikte psikososyal sağlığı değerlendirme ölçeği geliştirme çalışması. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 4(1), 63-74.

Zhu, P., Tao, F., Hao, J., Sun, Y., & Jiang, X. (2010). Prenatal life events stress: implications for preterm birth and infant birthweight. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 203(1), 34-41.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.