Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Travma Sonrası Stres Belirtilerini Etkileyen Faktörler ve Hemşirelerin Başetme Yollarının İncelenmesi

Deniz YASAL, Neslihan PARTLAK GÜNÜŞEN

Özet


 

Öz

Giriş: Çalışma ortamında yaşanan travmalar hemşirelik için önemli bir sorundur. Travmanın sonuçları hemşireleri ve kurumları olumsuz olarak etkilemektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı acil serviste çalışan hemşirelerin travma sonrası stres belirtilerini etkileyen faktörleri ve hemşirelerin başetme yollarını incelemektir. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Araştırma örneklemini İzmir’de bulunan üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinin acil ünitelerinde çalışan ve araştırmaya gönüllü katılan 108 hemşire oluşturmaktadır. Travma sonrası stres belirtilerini değerlendirmek amacıyla Travmatik Stres Belirti Ölçeği ve başetme yolları formu kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda hemşirelerin %38’inin travma sonrası stres yaşadığı belirlenmiştir. Travma sonrası stres yaşayan hemşireler meslek seçimleri konusunda pişmanlık duymakta, istifa etmeyi, işten uzaklaşmayı düşünmektedirler. Hemşireler hastalarla iletişimlerini azaltmakta ve hastalara karşı öfke duymaktadırlar. Hemşireler travma sonrası stres ile başetmede önceki deneyimlerinden faydalanmaktadırlar.  Sonuç: Hemşirelerin travma sonrası stres belirtileri konusunda bilgi verilmesi, hem bireysel hem de kurumsal olarak başetme yollarını güçlendirilmesi önerilir.

Anahtar Sözcükler: Acil Servis, Başetme, Hemşirelik, İkincil Travma, Travma Sonrası Stres.

 

Abstract

Factors Affecting Post Traumatic Stress Symptoms of Nurses Working Emergency and Investigation of Their Coping Methods

Background: Trauma experienced in the working environment is an important problem for nursing. The results of the trauma adversely affect both the nurses and the institutions. Objectives: The aim of this study is to investigate the factors affecting the symptoms of post-traumatic stress experienced by nurses working in emergency departments and their ways of coping with post-traumatic stress symptoms. Methods: This study is descriptive. The sample of study consisted of 108 nurses who works at the emergency services of the university and education hospitals. Traumatic Stress Symptom Scale and coping ways form was used to assess the post-traumatic stress symptoms. Results: Of the nurses participating in the study, 38% suffered post-traumatic stress. The nurses who suffered post-traumatic stress regretted choosing the profession, tended to resign or change their jobs, communicated with the patients less, and were filled with anger at patients. The nurses mostly tried to cope with post-traumatic stress symptoms by making use of their own experiences. Conclusion: Nurses should be informed of symptoms of post-traumatic stress, and measures to be taken to strengthen individual and institutional ways of coping.

Key words: Emergency Department, Coping, Nursing, Secondary Trauma, Post-Traumatic Stress.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar

Akyolcu, N., Öztekin, D., Çelik, S. (2006). Acil birimlerde “Triyaj” kimler tarafından ve

nasıl uygulanıyor? İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 57, 1-7.

Alexander, D.A., Klein, S. (2001). Ambulance personnel and critical incidents: impact of

accident and emergecy work on mental health and emotional well-being. British Journal of Psychiatry, 178, 76-81.

Altekin, S. (2017). Sağlık çalışanlarında ikincil travmatik stres. Gümüşhane Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (2), 90-95.

Amerikan Psikiyatri Birliği. (2013).Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal elkitabı DSM-V,

Beşinci baskı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.

Annagür, B. (2010). Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: risk faktörleri, etkileri,

değerlendirilmesi ve önlenmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2, 161-173.

Ayrancı, Ü., Yenilmez, Ç., Günay, Y. (2002). Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek

gruplarında şiddete uğrama sıklığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, 147-54.

Bauwens, J., Tosone, C. (2010). Professional posttraumatic growth after a share traumatic

experience: Manhattan clinicians perspectives on post-9/11 practice. Journal of Lossand Trauma, 15, 498-517.

Başoğlu, M., Şalcıoğlu, E., Livanou, M., Özeren, M. (2001) A study of the validity of a

screening instrument for traumatic stress in earth quake survivors in Turkey. Journal of Traumatic Stress, 14, 491-509.

Beaton, R., Murphy, S., Johnson, C., Pike, K., Corneil, W. (1999). Coping responses and

posttraumatic stress symptomatology in urban fire services personnel. Journal of Traumatic Stress, 12, 293-308.

Byrne, M.K., Lerias, D., Sullivan, N. L. (2006). Predicting vicarious traumatization in

those indirectly exposed to bushfires. Stress and Health, 22, 167-177.

Çakmak, H., Er, A.R., Öz, C.Y., Aker, A.T. (2009). Kocaeli ili 112 acil yardım

birimlerinde çalışan personelin marmara depreminden etkilenme ve olası afetlere hazırlık durumlarının saptanması. Akademik Acil Tıp Dergisi, 83-88.

Çınar, İ., Kavlak, O. (2009). İzmir ilinde çalışan ambulans ve acil bakım teknikerlerinde iş

doyumunun ve buna etki eden faktörlerin incelenmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi, 8, 33-37

Gökçe, T., Dündar, C. (2008). Samsun ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çalışan hekim ve

hemşirelerde şiddete maruziyet sıklığı ve kaygı düzeylerine etkisi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15, 25-28.

Healy, S., Tyreell, M. (2011). Stress in emergency departments: experiences of nurses and

doctors. Emergency Nurse, 19 (4), 31-7.

Jonsson, A., Segesten, K., Mattsson, B. (2008). Post traumatic stress among swedish

ambulance personnel. Emergency Medical Journal, 20, 79-84.

Stathopoulou, H., Karanikola, M.N., Panagiotopoulou, F., Papathanassoglou, E.D. (2011).

Anxiety levels and related symptoms in emergency nursing personnel in Greece. Journal of Emergency Nursing, 37(4), 314–320.

Kebapçı, A., Akyolcu, N. (2011). Acil birimlerde çalışan hemşirelerde çalışma ortamının

tükenmişlik düzeylerine etkisi. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 11 (2),16-27.

Laposa, JM., Alden, LE., Fullerton, LM. (2003). Work stress and posttraumatic stress disorder

in ED nurses/personel. Journal Emergency Nursing, 29 (1), 23-8.

Lerias, D. ve Byrne, M.K. (2003). Vicarious traumatization: Symptoms and predictors. Stress

and Health, 19, 129-138.

Marmar, C., Weiss, D., Metzler, T., Delucchi, K. (1996). Characteristics of emergency

services personnel related to peritraumatic dissociation during critical incident exposure. American Journal of Psychiatry, 153, 94-102.

Nelson-Gardell, D., Harris, D. (2003). Child hood a buse history, secondary traumatic stress

and child wel fare workers. Child Welfare: Journal of Policyand Program, 82 (1), 5-26.

Perez, L., Jones, J., Englert, D.R., Sachau, D. (2010). Secondary traumatic stress and burnout

among law enforcement investigators exposed to disturbing media images. Journal of Police and Criminal Psychology, 23, 113-124

Scully, P.J. (2011). Taking care of staff: a comprehensive model of support for

paramedics and emergency medical dispatchers. Traumatology, 17, 35-42.

Sterud, T., Ekeberg, Q., Hem, E. (2006). “Health status in the ambulance services: a

systematic review”. BMC Health Services Reserach, 6, 82-92.

Steed, L. G., Downing, R. (1998). A phenomenological study of vicarious traumatisation

amongst psychologists and professional counselors working in the field of sexual abuse/assault. Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies, 20 (1), 25-40

Trinkoff, A.M., Storr, CL. (1998). Substanceuse among nurses: differences between

specialties. Journal of Addictions Nursing, 10 (2), 77–84.

Tokuç, B., Turunç Y. (2011). Edirne’de ambulans çalışanlarının anksiyete, depresyon ve işe

bağlı gerginlik düzeyleri. Galip Ekuklu Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 11 (42), 39-44

Tully, A. (2004). Stress, sources of stress and ways of coping among psychiatric nursing

students. Journal Psychiatric Mental Health Nursing, 11 (1), 43-7.

Yeşil, A. (2010). 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık çalışanlarında ruhsal travma

ve ilişkili sorunların yaygınlığı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi. Kocaeli, Türkiye.

Yılmaz, B. (2007). “Yardım çalışanlarında travmatik stres”. Klinik Psikiyatri Dergisi, 10,

-147.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.