Bir Kamu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Profesyonellik Tutumları

Serpil ÇELİK DURMUŞ, Yurdagül ERDEM

Özet


Giriş: Hemşirelikte profesyonel bakış açısı, öğrencilerin hemşirelik imajı algısını etkilemektedir. Amaç: Bu araştırma, Bir Kamu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü öğrencilerinin mesleki profesyonellik tutumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, Bir Kamu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 2016-2017 eğitim ve öğretim yılına devam eden Hemşirelik bölümü 3. ve 4. Sınıf öğrencileri (N: 210) oluşturmuş, örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden 123 öğrenci oluşturmuştur (n: 123). Araştırmanın verilerini toplamak için, Demografik Bilgi Formu ve Öğrenci Hemşirelerin Profesyonellik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Öğrenci Hemşirelerin Profesyonellik Tutum Ölçeği, Hisar ve arkadaşları (2010) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, 28 maddeden ve 8 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları şöyledir; Bilimsel Bilginin Artmasına Katkı, Otonomi, İşbirliği, Yeterlilik ve Sürekli Eğitim, Mesleki Örgütlere Katılım ve Mesleki Gelişim, Komitelerde Çalışma, Toplumsal Hizmet, Etik Kodlar ve Teori’dir. Ölçekten alınan puan arttıkça profesyonellik tutumu artmaktadır (min: 28, max: 140). Ölçeğin Chronbach alfa değeri bu çalışma için .91 bulunmuştur. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 21.12 ± 1.92yıl’dır. Öğrencilerin genel profesyonellik tutum puan ortalaması yüksek bulunmuştur (110.13 ± 15.73). Ölçeğin alt boyutlarından alınan puan ortalamaları sırasıyla en yüksek puan ortalamasını bilimsel bilginin artmasına katkı, işbirliği otonomi, yeterlilik ve sürekli eğitim, toplumsal hizmet, etik kodlar ve teori, mesleki örgütlere katılma ve mesleki gelişim, komitelerde çalışma boyutundan aldıkları saptanmıştır. Sonuç: Araştırmada, hemşirelik 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyet sonrasında mesleki bilgi yükünü arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak istedikleri ve hemşirelik mesleğini severek okuyan öğrencilerin otonomi boyutundan aldığı puan ortalamasının diğer boyutlara göre yüksek ve anlamlı olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin genel profesyonellik tutumlarının yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencisi, Profesyonellik, Tutum.

 

Professionalism Attitude of a Public University Faculty of Health Science Nursing Department Students

Background: The professional perspective in nursing affects the perception of students' nursing image. Objectives: This study was conducted as descriptive for determine attitude of professionalism that students of Nursing Department in Faculty of Health Sciences ofa Public University. Methods: The population of the research are the 3rd and 4th class students (N:210)in Faculty of Health Sciences ofa Public University, samples who agree to participate in research (n:123). To collect data for the study, Demographic Information Form and Student Nurses’ Professionalism Attitude Survey were used. Student Nurses’ Professionalism Attitude Survey was developed by Hisar et al. (2010). The scale consists 28 items and 8 subscales. The sub-dimensions of the scale are as follows: contributing to the increase of scientific knowledge, autonomy, collaboration, qualifications and continuing education, participating in professional organizations and professional development, working in the committee, social services, ethics codes and theory. As the score on the scale increases, the attitude of professionalism increases (min:28, max: 140). The alpha value of the scale was found to be .91 for this study. Results: The average age of nursing students is 21.12 ± 1.92. General professional attitude score of students were high level (110.13 ± 15.73). The mean scores obtained from the sub-dimensions of the scale were found to be the highest score average in order of contributing to the increase of scientific knowledge, cooperation autonomy, qualification and continuing education, social service, ethics codes and theory, participation in professional organizations and professional development, working in committees.  Conclusion: In this study, 3rd and 4th classnursing students want to improve their knowledge about the framework after being graduated, the students received an average score of autonomy sizes enjoy reading the nursing profession and was found to be significantly higher compared to other dimensions. Students’ general attitude of professionalism was found to be high level.

Key Words: Nursing Student, Professionalism, Attitude.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adams D, Miller BK. Professionalism İn Nursing Behaviors Of Nurse Practitioners. J Prof Nurs. 2001 Jul-Aug;17(4):203-10.

Altıok HÖ. Ve Üstün B. (2014), Profesyonellik: Kavram Analizi, DEUHYO ED,7 (2), 151-155

Bang K. S, Kang J. H, Jun M. H, Kim H. S, Son H. M, Yu S. J, Kim J. S. Professional values in Korean undergraduate nursing students. Nurse education today. 2011;31(1):72–75. PMid:20452708. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2010.03.019 .

Bayık Temel A, Kalkım A, Balyacı EÖ. Klasik ve entegre eğitim modeli ile öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin araştırmaya yönelik tutum ve farkındalıkları.DE Üniv Tıp Fak e-Derg 2013;6(3): 132-138.

Çelik B., Karadağ A. ve Hisar F. (2012), Instrument of Professional Attitude for Student Nurses (IPASN): A confirmatory factor analytic study, Nurse Education Today, 32(5), 497-500

Çevik K. ve Khorshid L. (2012). Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Davranışları Uygulayabilme Durumlarının Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 28 (2) : 23-30

Dikmen Y, Yönder M, Yorgun S, Usta YY, Umur S, Aytekin A. Hemşirelerin Profesyonel Tutumları İle Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014, 17(3), 158-164

Eşer İ., Orkun N., ve Çetin P (2017), Hemşirelik İmajı ve 1950’li Yıllarda Bir Seri İlan, DEUHFED , 10 (4), 275-278

Halabi, JO, Mansour AH. Attitudes of Jordanian nursing students towards nursing research. J. Res. Nurs2010;17(4): 363–373

Hisar, F., Karadağ, A., Kan, A., Development of an instrument to measure professional attitudes in nursing students in Turkey. Nurse Education Today 2010, 30(8),726-730.

Irvine F, Gracey C, Jones OS, Roberts JL, Tamsons RE, Tranter S. Research awareness: Making learning relevant for pre-registration nursing students. Nurse Education in Practice 2008; 8: 267–275.

Karadağ A., Hisar F., Özhan Elbas N. (2007). The Level of professionalism among nurses in Turkey. Journal of Nursing Scholarship, Fourth quarter, 371-373.

Karadaş C ve Özdemir L. (2015), Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya Yönelik Farkındalık ve Tutumlarının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2015) 30–39.

Kavaklı Ö., Uzun Ş., Arslan F. (2009). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Profesyonel Davranışlarının Belirlenmesi, Gülhane Tıp Dergisi. 51: 168-173.

Kelly S., Courts N. (2007). The professional self-concept of new graduate nurses. Nurse Education in Practice 7, 332–337.

Kiper, S., Koştu, N .Denizli Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenme Konusundaki Görüşleri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,2010; 5(14):1-14.

Leddy S., Pepper J.M. (1998). The professional nurse, concepttual bases of professional nursing, Lippincott Fourth Edition, 4-5.

Miller B.K. (1985), Just what is a professional? Nursing Success Today, 2 (4), pp. 21-27

Miller, B. K., Adams D., Beck L. (1993). A behavioural inventory for professionalism in nursing. Journal of Professional Nursing 9:290–295.

Özkaraca R. (2009). Hekim Ve Hemşirelerin İşbirliğine İlişkin Tutumları Ve Birbirlerini Profesyonellik Açısından Değerlendirmeleri, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 17-18.

Özpancar, N., Aydın, N., Akansel, N. (2008). Hemşirelik 1. Sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleği ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(3), 9-17.

Toraman Uysal A, Bayık Temel A, Kalkım A, Balyacı EÖ. Klasik Ve Entegre Eğitim Modeli İle Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya Yönelik Tutum Ve Farkındalıkları.DE Üniv Tıp Fak E-Derg 2013;6(3): 132-138.

Wynd CA. Current Factors Contributing To Professionalism İn Nursing. J Prof Nurs. 2003 Sep-Oct;19(5):251-61.

Vicdan AK.(2010). Hemşirelikte Profesyonellik, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı, 261-263.

Yetkin A. (1999). Öğrencilerin Hemşire Öğretmende Aradığı Özelliklerin İncelenmesi, Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekoukulu Dergisi. 2(1):11-20.

Yıldırım A. (2001). Meslekleşme Süreci ve Hemşirelik, Hemşirelik Forumu. 4(1):23-25.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.