Hemşirelik Öğrencilerinin İntramüsküler Enjeksiyonda Ventrogluteal Bölgenin Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Hüsna ÖZVEREN, Emel GÜLNAR, Esra DOĞAN YILMAZ

Özet


Öz

Giriş: Parenteral ilaç uygulama yollarından biri olan intramüsküler enjeksiyon uygulaması hemşireler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. İlk tercih olarak ventrogluteal bölgeye uygulama yapılması önerilmektedir. Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyonda ventrogluteal bölgenin kullanımına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın örneklemini bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 344 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veriler, tanıtıcı özellikler formu ve ventrogluteal bölgeye ilişkin bilgi soruları ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesapları, ortalama ölçüleri, Kruskal Wallis Testi, Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda,  öğrencilerin bilgi puan ortalamalarını 24 puan üzerinden 14.54 ± 2.74 olduğu saptanmıştır. Araştırmada öğrencilerin cinsiyet, sınıf durumu, genel akademik not ortalaması, hemşirelik mesleğini seçmekten memnun olma, intramüsküler enjeksiyon uygumlasın da ilk tercih edilen bölge ve intramüsküler enjeksiyon uygulamasına yönelik teorik eğitimi yeterli bulma durumlarına göre bilgi puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p < .05). Sonuç: Bu araştırmada öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyonda ventrogluteal bölgenin kullanımına yönelik bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin intramüsküler enjeksiyon uygulamasında çoğunlukla dorsogluteal bölgeyi tercih ettikleri ve daha az sıklıkla ventrogluteal bölgeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; öğrencilere temel hemşirelik eğitiminde laboratuvar ve klinik uygulamalarda ventrogluteal bölgenin kullanımına ilişkin tekrarların yapılarak öğrenim yaşantılarının sağlanması ve ventrogluteal bölgenin kullanımına ilişkin nitel çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Hemşirelik Öğrencileri, İntramüsküler Enjeksiyon, Ventrogluteal Bölge.

 

Abstract

Determination of Knowledge Levels For The Use of Ventrogluteal Site in Intramuscular Injection of Nursing Students

 

Background: Intramuscular injection, one of the methods of parenteral drug administration, is frequently used by nurses.Ventrogluteal site application is recommended as the first choice. Objectives: This research was carried out to determine nursing students’ knowledge level related with usage of ventrogluteal site in the intramuscular injection. Methods: The sample of the descriptive type of study consisted of 344 volunteer students studying at the Department of Nursing at the Faculty of Health Sciences of a university. In the study, the data were collected by demographic form and knowledge question regarding the ventrogluteal site. In assessing data, percentage values, average measures, Kruskal Wallis Test, Mann Whitney U Test were used. Results: As a result of the research, it was determined that the knowledge levels of the students for the use of the ventrogluteal site in intramuscular injection were 14.54 ± 2.74. In the study, it was determined that the difference between the information point averages was statistically significant according to the students' gender, class situation, general academic grade average, the satisfaction of students in selecting nursing profession, the first preferred site of the intramuscular injection application and the theoretical education evaluation state for intramuscular injection of the students (p < .05). Conclusion: In this study, it was determined that the nursing students' level of knowledge about the use of the ventrogluteal site in the intramuscular injection was moderate. It has been determined that the students mostly prefer dorsogluteal site in intramuscular injection and prefer ventrogluteal site less frequently. According to these results; it is recommended to provide learning experiences to the students by repeating the basic nursing education in the laboratory and the use of the ventrogluteal site in clinical practice. Also, it is recommended to perform qualitative studies on the use of the ventrogluteal site.

Key Words: Nursing Students, Intramuscular Injection, Ventrogluteal Site.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.