Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarında Karşılaştıkları Sağlık Riskleri

Merve ÇAKAR, Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN, Deniz ORUÇ

Özet


Giriş: Klinik uygulama, hemşirelik eğitiminin önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Klinik uygulamaların öğrencilerin gelişimi için avantajları olmasına rağmen birçok sağlık riski de taşımaktadır. Amaç: Çalışma hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalarda karşılaştıkları sağlık risklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel tipte planlanan çalışma, Batı Karadeniz Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinin 3. ve 4. sınıfında öğrenim gören 338 hemşirelik öğrencisi ile yapılmıştır. Veriler bilgi toplama formu ve Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği ile toplanmıştır. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin %27.8’i kesici-delici alet yaralanması yaşamış, bu yaralanmalar genellikle bir kez, tedavi hazırlarken ve enjektör kapağını kapatırken meydana gelmiştir. Öğrencilerin %93.5’i yaralanma bildirimi yapmamıştır. Enfeksiyon etkenine maruz kalan %3.0 öğrencinin, %70.0’ının enfeksiyon komitesine bildirimde bulunmadığı, uygulamalar sırasında öğrencilerin %63.0’ının havalandırma yetersizliğine maruz kaldığı, uygulamalardaki hareketlere bağlı olarak öğrencilerin %69.5’inin alt ekstremitelerde ağrı yaşadığı, uygulamaları sırasında öğrencilerin %13.3’ünün şiddet tehdidi yaşadığı saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik eğitimi stres ölçeği puan ortalaması 64.02 ± 15.07’dır. Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla stres yaşadıkları bulunmuştur (p < .05). Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama sürecinde pek çok sağlık riskleri ile karşılaştıkları, kesici-delici alet yaralanması, ağrı, şiddet ve stres yaşadıkları saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik Öğrencileri, İş Güvenliği, İş Sağlığı, Sağlık Riskleri.

 

Health Risks in Nursing Students' Clinical Applications

Background: Clinical practice is an important and integral part of nursing education. It has advantages for development of students but also carry many health risks. Objectives: The study was conducted to determine the health risks of nursing students in clinical practice. Methods: The descriptive-cross-sectional study was carried out with 338 nursing students from 3rd and 4th grades of a state university in the Western Black Sea Region. Data were collected by information collection form and Nursing Education Stress Scale. Results: 27.8% of the students experienced cutting-piercing injuries and these injuries have often occurred once, while preparing treatment and while closing the injector cover. 93.5% of the students did not report injury. 70.0% of the infected students were not reported to infection committee, 63.0% of the students were exposed to inadequate ventilation during the practices, 69.5% of the students had pain in the lower extremities and 13.3% of students were face with violence during practices. The mean score of nursing students' stress score on nursing education is 64.02 ± 15.07. It has been found that female students experience more stress than male students (p < .05). Conclusion: It has been determined that nursing students are faced with many health risks in clinical practice process as cutting-piercing injuries, pain, violence and stress.

Key Words: Nursing Students, Occupational Safety, Occupational Health, Health Risks

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abou-Elwafa, H. S., Khashaba, E. O., El-Gilany, A.-H., & El-Raouf, S. A. (2017). Work profile and associated health hazards among nursing students at Mansoura University, Egypt/Profil professionnel et risques sanitaires associés parmi les étudiants en soins infirmiers de l'Université de Mansoura, Égypte. Eastern Mediterranean Health Journal, 23(2), 100.

Akan, A., Toyran, M., Erkocoglu, M., Kaya, A., & Kocabas, C. N. (2012). The prevalence of allergic contact sensitization of practicing and student nurses. Int J Occup Environ Med, 3(1), 10-18.

Amini, R., Soltanian, A. R., Ebrahimkhani, A., & Beigyan, M. (2016). Investigating the use of safe injection guidelines after needle stick and sharp instruments injuries in Nursing & Midwifery students of Hamadan University of Iran. Journal of Medical Research, 5(1), 8-14.

Arslantaş, H., Adana, F., Bağcı, S. ve Ayva, E. (2012). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin klinik uygulamalarında karşılaştıkları şiddetin boyun eğici davranışlar ve bazı değişkenlerle ilişkisi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 20(1), 53-61.

Birks, M., Budden, L. M., Biedermann, N., Park, T., & Chapman, Y. (2017). A ‘rite of passage?’: Bullying experiences of nursing students in Australia. Collegian, 25, 45-50. doi:https://doi.org/10.1016/j.colegn.2017.03.005

Blomberg, K., Bisholt, B., Kullen Engstrom, A., Ohlsson, U., Sundler Johansson, A., & Gustafsson, M. (2014). Swedish nursing students' experience of stress during clinical practice in relation to clinical setting characteristics and the organisation of the clinical education. J Clin Nurs, 23(15-16), 2264-2271. doi:10.1111/jocn.12506

Bozkurt, S., Kökoğlu, Ö. F., Yanıt, F., Kocahasanoğlu, U., Okumuş, M., Sucaklı, M. H. … Uçmak, H. (2013). Sağlık çalışanlarında iğne batması ve cerrahi aletlerle olan yaralanmalar, Dicle Tıp Dergisi, 40(3), 449-452.

Budden, L. M., Birks, M., Cant, R., Bagley, T., & Park, T. (2017). Australian nursing students’ experience of bullying and/or harassment during clinical placement. Collegian, 24(2), 125-133. doi:https://doi.org/10.1016/j.colegn.2015.11.004

Chopade, U. A., Kadam, S., & Hiremath, P. (2015). A study to assess the effectiveness of planned teaching programme (ptp) on knowledge regarding needle stick, sharp injuries and their prevention among 1 st year b. sc. nursing students at kins, karad. International Journal of Health Sciences and Research, 5(8), 401-406.

Colet, P. C., Cruz, J. P., Alotaibi, K. A., Colet, M. K., & Islam, S. M. (2017). Compliance with standard precautions among baccalaureate nursing students in a Saudi university: A self-report study. Journal of infection and public health, 10(4), 421-430.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2017). İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş yeri tehlike sınıfları tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ. Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170227M1.pdf

Çelikkalp, Ü., Saraçoğlu, G. V. ve Tokuç, B. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi düzeylerinin arttırılması. Namık Kemal Medical Journal, 5(1), 36 - 43.

Demir, M., Tuncay, E., Yentürk, E ve Kanmaz, D. (2014). Göğüs hastalıkları hastanesi çalışanlarında tüberküloz enfeksiyon riski. Anatolian Journal of Clinical Investigation, 8(2), 57-61.

Eljedi, A. (2015). Prevalence and response to occupational hazards among nursing students in Gaza Strip, Palestine: The role of personal protective equipment and safety regulations. Public Health Research, 5(1), 32-38. doi:10.5923/j.phr.20150501.06

Gaida, J., Maloney, S., Lo, K., & Morgan, P. (2015). Clinical incidents involving students on placement: an analysis of incident reports to identify potential risk factors. Physiotherapy, 101(2), 219-225. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.physio.2014.06.006

Gündoğdu, R. ve Adıgüzel, Ö. (2016). Stres ve yaratıcı drama: Üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalışma. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 45-70. doi:10.21612/yader.2016.004

Hopkins, M., Fetherston, C. M., & Morrison, P. (2017). Aggression and violence in healthcare and its impact on nursing students: A narrative review of the literature. Nurse Educ Today, 62, 158-163. doi:10.1016/j.nedt.2017.12.019

Huang, H., Yi, Q., Tang, S., & An, R. (2016). Occupational exposure among Chinese nursing students: current status, risking factors and preventive interventions. International Journal of Clinical & Experimental Medicine, 9(8), 16578-16586.

İlçe, A., Karabay, O., Yorgun, S. ve Çiftçi, F. (2013). Kesici delici tibbi alet yaralanmalarında önleyici faaliyetler etkin mi?. Anatolian Journal of Clinical Investigation, 7(3), 138-143.

Karaca, A., Yildirim, N., Ankarali, H., Açıkgöz, F. ve Akkuş, D. (2017). Nursing students' perceived levels of clinical stress, stress responses and coping behaviors. Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi, 8(1), 32-39.

Karaca, A., Yıldırım, N., Ankaralı, H., Açıkgöz, F. ve Akkuş, D. (2014). Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 16(2), 29-40.

Karadağ, G., Kılıç, S. P., Ovayolu, N., Ovayolu, Ö. ve Kayaaslan, H. (2013). Öğrenci hemşirelerin klinik uygulamada karşılaştıkları güçlükler ve klinik hemşireler hakkındaki görüşleri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 12(6), 665-672.

Karadağ, M. (2010). Occupational exposure to blood and body fluids among a group of Turkish nursing and midwifery students during clinical practise training: frequency of needlestick and sharps injuries. Japan Journal of Nursing Science, 7(2), 129-135. doi:10.1111/j.1742-7924.2010.00148.x

Kepenek, E. ve Şahin-Eker, H. B. (2017). Bir devlet hastanesinde çalışanlarda meydana gelen kesici ve delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi. Klimik Journal/Klimik Dergisi, 30(2), 78-82. doi:10.5152/kd.2017.19

Kılınç, O., Uçan, S. E., Çakan, A., Ellidokuz, H., Özol, D., Sayıner, A. ve Özsöz, A. (2000). İzmir’de sağlık çalışanları arasında tüberküloz hastalığı riski: Tüberküloz meslek hastalığı olarak kabul edilebilir mi?. Toraks Dergisi, 1, 19-24.

Koç, M. ve Batkın, D. (2016). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin uygulama alanlarında meslektaş şiddetine maruz kalma durumları. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 19(3), 189 -196.

Kurşun, Ş. ve Arslan, S. (2014). Needlestick and sharp injuries among nursing and midwifery students. International Journal of Caring Sciences, 7(2), 661- 666.

Mahat, G., & Eller, L. S. (2009). HIV/AIDS and universal precautions: knowledge and attitudes of Nepalese nursing students. J Adv Nurs, 65(9), 1907-1915. doi:10.1111/j.1365-2648.2009.05070.x

McCarthy, B., Trace, A., O'Donovan, M., Brady-Nevin, C., Murphy, M., O'Shea, M., & O'Regan, P. (2017). Nursing and midwifery students' stress and coping during their undergraduate education programmes: An integrative review. Nurse Educ Today, 61, 197-209. doi:10.1016/j.nedt.2017.11.029

Mitchell, T., O'Sullivan, P. B., Burnett, A. F., Straker, L., & Rudd, C. (2008). Low back pain characteristics from undergraduate student to working nurse in Australia: a cross-sectional survey. Int J Nurs Stud, 45(11), 1636-1644. doi:10.1016/j.ijnurstu.2008.03.001

Nawafleh, H. A., El Abozead, S., Al Momani, M. M., & Aaraj, H. (2017). Investigating needle stick injuries: Incidence, knowledge and perception among South Jordanian nursing students. Journal of Nursing Education and Practice, 8(4), 59 - 69.

Özdemir, E. G. ve Şengöz, G. (2013). 500 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinde kesici delici alet yaralanmaları tutum ve bilgi düzeyi ölçüm anketi sonuçlan. Haseki Tıp Bülteni, 51(1), 11-14. doi:10.4274/Haseki.813

Öztürk, S., Avşar, G., Yağcı, N. ve Taşcı, S. (2008). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin klinikte enfeksiyondan korunmaya yönelik davranişlarinin belirlenmesi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 11(4), 59-66.

Prasuna, J., Sharma, R., Bhatt, A., Arazoo, A., Painuly, D., Butola, H., & Yadav, A. (2015). Occurrence and knowledge about needle stick injury in nursing students. Journal of Ayub Medical College Abbottabad, 27(2), 430-433.

Quynh, A. T. T., & Einhellig, K. (2017). Practices for prevention needlestick and sharps injuries among nursing students. Belitung Nursing Journal, 3(3), 183-190.

Rafati, F., Nouhi, E., Sabzehvari, S., & Dehghan-Nayyeri, N. (2017). Iranian nursing students' experience of stressors in their first clinical experience. J Prof Nurs, 33(3), 250-257. doi:10.1016/j.profnurs.2016.09.003

Reid, M. J., Biller, N., Lyon, S. M., Reilly, J. P., Merlin, J., Dacso, M., & Friedman, H. M. (2014). Reducing risk and enhancing education: US medical students on global health electives. Am J Infect Control, 42(12), 1319-1321. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2014.09.007

Saygun, M. (2012). Sağlık çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği sorunları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11(4), 373-382.

Seng, M., Lim, J. W., Sng, J., Kong, W. Y., & Koh, D. (2013). Incidence of needlestick injuries among medical students after implementation of preventive training. Singapore Med J, 54(9), 496-500. doi:doi:10.11622/smedj.2013171

Smith, D. R., Sato, M., Miyajima, T., Mizutani, T., & Yamagata, Z. (2003). Musculoskeletal disorders self-reported by female nursing students in central Japan: a complete cross-sectional survey. Int J Nurs Stud, 40(7), 725-729.

Softa, H. K. ve Kaya, S. (2013). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin depresyon düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2), 214-229.

Souza-Borges, F. R. F. d., Ribeiro, L. A., & Oliveira, L. C. M. d. (2014). Occupational exposures to body fluids and behaviors regarding their prevention and post-exposure among medical and nursing students at a Brazilian Public University. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, 56(2), 157-163. doi:doi: 10.1590/S0036-46652014000200012

Suliman, M., Al Qadire, M., Alazzam, M., Aloush, S., Alsaraireh, A., & Alsaraireh, F. A. (2018). Students nurses' knowledge and prevalence of Needle Stick Injury in Jordan. Nurse Educ Today, 60, 23-27. doi:10.1016/j.nedt.2017.09.015

Tee, S., Özçetin, Y. S. Ü., & Russell-Westhead, M. (2016). Workplace violence experienced by nursing students: A UK survey. Nurse education today, 41, 30-35. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2016.03.014

Togan, T., Işık, B., Turan, H. ve Ciftci, O. (2015). Aksaray il merkezinde sağlık meslek lisesi öğrencilerinin el hijyeni ve iş kazaları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2(1), 8-15.

Visser, M. J., Verberk, M. M., Van Dijk, F. J., Bakker, J. G., Bos, J. D., & Kezic, S. (2014). Wet work and hand eczema in apprentice nurses; part I of a prospective cohort study. Contact Dermatitis, 70(1), 44-55. doi:10.1111/cod.12131

Yang, Y., Wu, M., Ho, C., Chuang, H., Chen, L., Yang, C. … Wu, T. (2004). Needlestick/sharps injuries among vocational school nursing students in southern Taiwan. American Journal of Infection Control, 32(8), 431-435. doi: 10.1016/j.ajic.2004.02.007

Yao, W. X., Wu, Y. L., Yang, B., Zhang, L. Y., Yao, C., Huang, C. H., & Qian, Y. R. (2013). Occupational safety training and education for needlestick injuries among nursing students in China: intervention study. Nurse Educ Today, 33(8), 834-837. doi:10.1016/j.nedt.2012.02.004

Yeshitila, M., Mengistie, B., Demessie, A., & Godana, W. (2015). Prevalence and associated factors of needle stick injury among nursing and midwifery students an haramaya and jigjiga university, Eastern Ethiopia. Primary Health Care, 5(186), 1- 6. doi:10.4172/2167-1079.1000186

Yıldırım, A. ve Özpulat, F. (2015). Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Riskler Konusunda Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri. Sted, 24(1), 18-25.

Yıldız, N. A., Akın, L., Metin, C. B. (2017). Sağlık çalışanlarında delici alet yaralanmaları. Hastane Çalışan Güvenliği Platformu. Erişim adresi: http://www.hscgp.org/upload/literatur_ozeti.pdf

Yildirim, N., Karaca, A., Cangur, S., Acikgoz, F. ve Akkus, D. (2017). The relationship between educational stress, stress coping, self-esteem, social support, and health status among nursing students in Turkey: A structural equation modeling approach. Nurse Educ Today, 48, 33-39. doi:10.1016/j.nedt.2016.09.014

Yildiz F. U., Ozbas, A., Cavdar, I., Yildizeli T. S. ve Onler, E. (2015). Assessment of nursing students' stress levels and coping strategies in operating room practice. Nurse Educ Pract, 15(3), 192-195. doi:10.1016/j.nepr.2014.11.008

Yükseköğretim Kurulu (2008). Doktorluk, hemşirelik, ebelik, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık ve mimarlık eğitim programlarının asgari eğitim koşullarının belirlenmesine dair yönetmelik. Erişim adresi: http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18093


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.