Babaların Doğum Sonu Güvenlik Hisleri ve Etkileyen Faktörler

Nuriye ERBAŞ, Gülbahtiyar DEMİREL

Özet


Giriş ve Amaç: Bu çalışmada babaların doğum sonu güvenlik hisleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemi ile seçilen 30 Temmuz-30 Aralık 2016 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde yatan lohusaların eşleri (419 baba) oluşturmuştur. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Doğum Sonu İlk Hafta Ebeveynlerin Güvenlik Hisleri Ölçeği (Babalar İçin Olan Formu)” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik dağılım, tek yönlü varyans analizi, bağımsız iki örnek t testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada yer alan babaların; %57,3’ü 30 yaş ve altında, %48,9’u lise mezunu, %86,9’u çekirdek ailede, %60,4 şehirde yaşamakta ve %71,6’sı orta gelir durumu düzeyine sahiptir. Doğum sonu dönemde babaların; %87,8’ine hastanede bilgi verilmiş, %80,9’u desteklenmiş ve %82,6’sı fiziksel, %82,3’ü psikolojik olarak kendisini iyi hissetmiştir. Doğum sonu ilk hafta boyunca babaların %54,2’si sorun yaşadıklarını (emzirme vb.) ifade ederken bu dönemde en fazla destek babaların kayınvalide ve annelerinden gelmiştir. Lise ve üniversite eğitim düzeyine sahip, şehirde yaşayan, son gebeliğinde eşleri vajinal doğum yapan, doğum sonu ilk haftada; hastanede bilgi verilen ve desteklenen, fiziksel ve psikolojik olarak iyi hisseden, sorun yaşamayan babaların doğum sonu döneme ait kendi güvenlik hisleri daha iyidir (p<.05). Sonuç: Eğitim düzeyi yüksek, desteklenen ve bilgi verilen babaların doğum sonu döneme ait kendi güvenlik hisleri daha iyidir. Bu sonuç doğrultusunda sağlık profesyonellerinin (doktor, hemşire, ebe vb.) eğitici ve danışman rollerini kullanarak doğum sonu dönemde babaları desteklemeleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Baba, Doğum Sonu Dönem, Güvenlik Hissi.

 

Abstract

Determination of Fathers' Postnatal Sense of Security and Influencing Factors

Background and Objective: The present study aims to determine fathers' post-natal sense of security and influencing factors. Methods: The descriptive study was held with a sample chosen with non-probability accidental sampling method comprising the husbands of puerperal women hospitalised (419 fathers) at a hospital between 30th July- 30th December, 2016. Relevant data were collected through the use of a “Personal Information Form” and “Parents' Sense of Security in First Postnatal Week Scale (Form for Fathers)". Data analysis was undertaken through number, percentage distribution, one-way analysis of relevance, independent two-sample t-test and Kruskal Wallis H test. Results: 57.3% of fathers in the study were under 30 years of age, 48.9% of them were high school graduates, 86.9% of them lived in the nuclear family, 60.4% lived in the city and 71.6% had middle income level. In the postnatal period, 87.8% of fathers were given relevant information at hospital, 80.9% were provided with support at hospital, and 82.6% felt good physically and 28.3% felt good psychologically. During the first postnatal week, 54.2% of fathers stated that they had experienced problems (breastfeeding, etc.), the highest level of support during this period came from mothers and mothers-in-laws. Sense of security was established to be better among fathers with an educational level of high school or university, living in urban areas, with wives that have experienced vaginal delivery in the last pregnancy, provided with information and support at the hospital, feeling good physically and psychologically, and observing no problems during first postnatal week (p<.05). Conclusion: Fathers with higher levels of education who are provided with support and relevant information have a better sense of security in the postnatal period. In line with this result, healthcare professionals (doctor, nurse, midwive, etc.) are suggested to provide support to fathers during the postnatal period on the basis of their roles as trainers and advisors.

Key Words: Father, Postnatal Period, Sense of Security.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alpöge G, Gündüz E (2001) Çocuğun yaşamında babanın yeri ve önemi, Aralık 2000 Sempozyum Raporu, Anne-Çocuk Eğitim Vakfı, İstanbul, Kansu matbaacılık, Yayın no: 12.

Ana A, Kyllike C, Marianne M, Kerstin E (2016) Fathers' care of the newborn infant after caesarean section in Chile: A qualitative study. Sexual & Reproductive Healthcare. 8:75-81.

Becström C, Wahn HE, Yiong WK, Skouteris H, Pier C, Richardson B, Milgrom J.(2011) Correlates of ante-and postnatal depression in fathers: a systematic review. Journal of Affective Disorders. 27:67-73.

Brown GL, Mangelsdorf SC, Cynthia N (2012) Father Involvement, Paternal Sensitivity, and Father-Child Attachment Security in the First Three Years. J Fam Psychol. 26:421-430. https://doi.org/10.1037/a0027836

Cheng CD, Volk AA, Marini ZA (2011) Supporting fathering through infant massage. The Journal of Perinatal Education. 20:200-9.

Condon JT, Corkindale CJ, Boyce P (2008) Assessment of postnatal paternal-infant attachment: development of a questionnaire instrument. J Reprod Infant Psychol. 26:195-210. https://doi.org/10.1080/02646830701691335

Ergin A, Özdilek R (2014) Değişen babalık rolü ve erkek sağlığına etkileri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi.11 (1): 3-8

Everingham CR, Heading G, Connor L (2006) Couples experiences of postnatal depression: a framing analysis of cultural identity, gender and communication. Social Sience & Medicine. 62:1745-1756.

Feenstra MM, Nilsson I, Danbjorg DB (2018) "Dad - a practical guy in the shadow": Fathers' experiences of their paternal role as a father during early discharge after birth and readmission of their newborns. Sexual & Reproductive Healthcare: Official Journal Of The Swedish Association Of Midwives [Sex Reprod Healthc], ISSN: 1877-5764,Vol. 15, pp. 62-68;

Fraser DM, Cooper MA (2009) Myles textbook for midwives. 15th ed. London: Elsevier. p.237-238.

Fredriksson G, Högberk U, Lundman B (2003) Postpartum care should provide alternatives to meet parents need for safety active participation and ‘bond-ing’. Midwifery 19(4): 267-276.

Genesoni L, Tallandini M, A (2009) Men’s psychological transition to fatherhood: an analysisi of the literatüre. Birth. 36(4):305-317

Goodman WB, Crouter AC, Lanza ST, Cox MJ, Verna Feagans L (2011) Paternal Work Stress and Latent Profiles of Father-Infant Parenting Quality. J Marriage Fam. 73:588- 604. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2011.00826.x

Güleç D, Kavlak O, Sevil Ü (2014) Ebeveynlerin doğum sonu yaşadıkları duygusal sorunlar ve hemşirelik bakımı. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 11:54-60.

Heather L, Kingdon CK, Cert PG (2010) Fathers in the birth room: What are they expecting and experiencing? A phenomenological study. Midwifery. 27(5):588-594.

Hull JW (2012) How Fathers Influence Their Adolescents’ Self-Esteem: A Longitudınal Assessment. A for the degree of Master of Science in Human Development and Family Studies. Fall.

Kara F, Uçan S, Güzel A (2017) Babaların Bebek Bakımı Konusundaki Özgüvenleri ve Etkileyen Faktörler. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi. (2):92-96

Koçak V, Altuntuğ K, Geçkil E, Ege E (2015) Babaların doğum sonu güvenlik hisleri ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliliğinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 18(3): 172-180

Kuzucu Y (2011) Değişen babalık rolü ve çocuk gelişimine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 4:79-91.

Lawrence E, Rothman AD, Cobb RJ, Rothman MT, Bradbury TN (2008)Marital satisfaction across the transition to parenthood. Journal of Family Psychology. 22:41-50. https://doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.41

Margareta J, Hildingsson İ, Helen H (2016) Swedish fathers contemplate the difficulties they face in parenthood. In Sexual & Reproductive Healthcare. 8:55-62.

Molu B (2011) 0-12 aylık bebeği olan annelerin çocuk bakımında başvurdukları geleneksel uygulamalar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Afyon.

Özkan H (2010) Annelik kimlik gelişimi eğitiminin primiparların annelik rolü kazanımına ve bebeğim algısına etkisi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Erzurum.

Özkan H, Kanbur A, Apay S, Kılıç M, Ağapınar S, Özorhan EY (2013) Annelerin doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışlarının değerlendirilmesi. Şişli Etfal Tıp Bülteni. 47:117- 121. https://doi.org/10.5350/semb2013470304

Özkan H, Polat S (2011) Maternal identity development education on maternity role attainment and my baby perception of primiparas. Asian Nursing Research. 5:108-117. https://doi.org/10.1016/S1976-1317(11)60019-4

Persson EK, Dykes AK (2002) Prent’s postnatal sense of security(PPSS) development of the PPSS instrument. Scand Caringsci. 21(1): 118-125.

Persson EK, Dykes AK (2009) important variables for parents postnaal sense of security evaluating a new swedish instrument. Midwifery. 25(4):449-460.

Reitzes DC, Mutran EJ (2002) Multiple roles and identities: factors influencing self-esteem among middle-aged working men and women. Social Psychology Quarterly. 1994;57:313-25. Robins RW, Trzesniewski KH, Tracy JL, Gosling SD, Potter J. Global SelfEsteem Across the Life Span. Psychology and Aging.17:423-34.

Seviğ Ü, Tanrıverdi G.(2012) Kültürlerarası hemşirelik. I. basım. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi. s.325-353.

Sevil Ü, Kavlak O. Couvade Sendromu (2003) Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi. 6:49- 54. 196 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2016; 6(3):191-196

Telli AA, Özkan H (2016) 3-6 yaş grubu çocuğu olan babaların babalık rolü algısı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi. 6:127-34.

Türkoğlu B, Çeliköz N, Uslu M (2013) 3-6 yaş aralığında çocuğu olan babaların nitelikli zaman algılarına dair görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2:54-71.

Wee YK, Skouteris H, Pier C, Richardson B, Milgrom J (2011) Correlates of ante-and postnatal depression in fathers: a systematic review. Journal of Affective Disorders. ujj130:358-377.

Yu CY, Hung CH, Chan TF, Yeh CH, Lai CY (2012) Prenatal predictors for father-infant attachment after childbirth. Journal of Clinical Nursing. 21:1577-1583. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.04003.x

Zeybekoğlu Ö (2013) Günümüzde erkeklerin gözünden babalık ve aile. Mediterranean Journal of Humanities. 3:297-328


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.