Web Tabanlı Eğitimin Prematüre Yenidoğanların Ebeveynlerinin Bakımdaki Özgüven ve Kaygı Düzeylerine Etkisi

Deniz BATMAN, Sibel ŞEKER

Özet


Giriş: Prematüre yenidoğanların ebeveynlerine yönelik verilecek olan taburculuk eğitiminde, internet alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir. Amaç: Prematüre yenidoğanların ebeveynlerine verilen web tabanlı eğitimin bakıma yönelik özgüven ve kaygı düzeylerine etkisini değerlendirmektir. Yöntem: Araştırma ön test- son test kontrol gruplu düzende yarı-deneysel randomize kontrollü bir çalışma olup, http://kuvozdehayatvar.com isimli web sitesi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubundaki ebeveynlere 3 haftalık planlı eğitim ve danışmanlık programı bu web sayfası üzerinden yürütülmüştür. Kontrol grubundaki ebeveynlerin taburculuk eğitimine müdahale edilmemiş, standart hastane taburculuk protokolü uygulanmıştır. Araştırma verileri tanıtıcı bilgi formu, son test değerlendirme formu, Pharis Özgüven Ölçeği (PÖÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ile toplanmıştır. Eğitimin etkinliği ön test ve son test ölçek puanları karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma grubundaki ebeveynlerin ön-test PÖÖ puan ortalamaları kontrol grubundakilere göre daha düşük (U = 2479.00, p < .05), son-testte ise çalışma grubundakilerin PÖÖ puan ortalamaları kontrol grubundakilere göre daha yüksek olduğu (t = 6.39, p < .05) saptanmıştır. Çalışma grubu ön-test BAÖ puan ortalamaları kontrol grubundakilere göre daha yüksek (t = 2.96, p < .05), son-testte ise çalışma grubundakilerin BAÖ puan ortalamaları kontrol grubundakilere göre daha düşük olduğu (t = -8.29, p < .05) belirlenmiştir. Sonuç: Web tabanlı eğitimin prematüre yenidoğanların ebeveynlerinin bebek bakımına yönelik özgüveni artırma ve kaygı düzeylerini azaltmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar sözcükler: Prematüre, Web Eğitimi, Özgüven, Kaygı, Ebelik.

 

 

The Effect of Web Based Education on the Level of Self-Confidence and Anxiety in Care of Parents of Premature Infants*

Background: In discharge training for the parents of premature newborns, the internet can be used as an alternative method. Objectives: To assess the effect of web-based education given to the parents of premature newborns on self-confidence and anxiety level towards attachment. Methods: The study was carried out semi-experimentally in the order of pretest- posttest control group in order to assess the efficiency of web-based education which has been applied to parents of premature infants to concern level and confidence level for their baby care ability. One hundred seventy-two parents of one hundred forty premature infants were taken to study, 87 of whom were to the intervention group and 85 of whom to control group which were determined through randomization method. Data of the study were collected via a question inquiry form of identifier of parents and newborn, rating form of posttest, Pharis Self-confidence Scale and Beck Anxiety Inventory. Consultation programme, given to parents of infants in the intervention group, relating to traits of premature infants, infants’s life at house, relation of parent-infant, premature newborn care, observation after discharge from hospital, common desease problems and for 3 weeks education about the cases of emergency, conducted through http://kuvozdehayatvar.com website. parents, in the control group, after being concluded of gathering data process, permitted to benefit from the website. Parents, in the control group, after being concluded of gathering their data process, permitted to benefit from the website. Education's efficiency, in research, assessed by comparing the control groups and intervention groups, and Pharis Self-confidence Scale, Beck Anxiety Inventory of both pretest and posttest. Results: Before the training it was determined that Pharis Self-confidence Scale score medians in the study group (intervention: 39,00 ± 20,0; control: 45,36 ± 12,28; p = 0,000) were lower than those of the parents in control group and this difference was statically significant. After the training, it was determined that Pharis Self-confidence Scale score medians in the study group (intervention: 55,78 ± 8,44; control: 45,91 ± 11,62) were higher than those of the parents in control group and this difference was statically significant. 102 In the study group was determined that Beck Anxiety Inventory score medians (intervention: 28,35 ± 11,81; control: 23,11 ± 11,39) were higher than those of the parents in control group and this difference was statically significant. After the training, it was determined that Beck Anxiety Inventory score medians in the study group (intervention: 12,05 ± 5,76; control: 20,55 ± 7,60) were lower than those of the parents in control group and this difference was statically significant. In the light of the research results, “while web-based education which has been applied to parents of premature infants succeeded in decreasing the level of anxiety, increased the self-confidence for newborn-care. Conclusion: Web-based education has led to the conclusion that parents of premature newborns are effective in increasing self-confidence in infant care and reducing their anxiety levels.

Key words: Premature, Web Based Education, Self - confidence, Anxiety, Midwifery.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akşit, S., & Cimete., G. (2001). Çocuğun yoğun bakım ünitesine kabülünde, annelere uygulanan hemşirelik bakımının annelerin anksiyete düzeyine etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokul Dergisi, 5 (2), 25.

Arslan, F.T., & Turgut, R. (2013). Prematüre bebek annelerinin evdeki bakım gereksinimleri ve bakım verme yeterliliklerini algılama durumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6 (3), 119-124.

Balcı, S. (2011). Bebek ve annenin taburculuğa hazırlanması. I. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği ve I. Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu (Sempozyun Kitabı). İstanbul. 10-14 Aralık.

Başer, M., Mucuk, S., Korkmaz, S., & Seviğ, Ü. (2005). Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan bakımına ilişkin gereksinimlerinin belirlenmesi. Journal of Health Sciences, 14, 54-58.

Beck, A.T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R.A. (1988) An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897.

Çalışır, H., Şeker, S., Güler, F., Anaç, G., & Türkmen, M. (2008). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan ebeveynlerin gereksinimleri ve kaygı düzeyleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12 (1), 31-44.

Çalışır, H. (2003). İlk Kez Anne Olan kadınların annelik rolü başarımlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir, Türkiye.

Çiçek, N., Vitrinel, A., Cömert, S., Erdağ, G., Aksoy, F., & Akın, Y. (2005). Prematüre bebeklerin izlem sonuçları. Türk Pediatri Arşivi, 40, 33-38.

Doering, L.V., Moser, D.K., & Dracup, K. (2000). Correlates of anxiety, hostility, depression and psychosocial adjustment in parents of NICU infants. Neonatal Network, 19 (5), 15-23.

Doğan, N. (2007). Annelere doğum öncesinde verilen yenidoğan bakımı ile ilgili eğitimin doğum öncesi ve doğum sonrasında değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Mersin, Türkiye.

Erdem, Y., & Kutluk, Ş. (2005). Doğum sonu bebekleri yoğun bakım ünitesinde yatan annelerle, yanında olan annelerin kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi (Kongre Kitabı). Kayseri. 13-17 Nisan, 480.

Gennora, S. (1990). Concerns of mothers of low birth weight infants. Pediatric Nursing, 16 (5), 48-55.

Gund, A., Sjöqvist, B.A., Wigert, H., Hentz, E., Lindecrantz, K., & Bry, K. (2013). A randomized controlled study about the use of e Health in the home health care of premature infants. BMC Medical Informatics and Decision Making, 13 (1), 22.

Howland, L.C. (2007). Preterm birth: implications for family stress and coping. New¬born Infant Nursing, 7 (1), 14-19.

Kuo, S.C., Chen, Y.S., Lin, K.C., Lee, T.Y., & Hsu, C.H. (2009). Evaluating the effects of an Internet education programme on newborn care in Taiwan. Journal of Clinical Nursing, 18, 1592-1601.

Kurnaz, E. (2007). Bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesinde olan annelerin endişeleri ve bakım gereksinimleri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, Türkiye.

Özkan H, Polat S. Maternal identity development education on maternity role attainment and my baby perception of primiparas. Asian Nursing Research 2011;5(2):108-117.

Padovani, F.H., Carvalho, A.E., Duarte, G., Martinez, F.E., & Linhares, M.B. (2004). Anxiety and depression symptoms assessment in pre-term neonates' mothers during and after hospitalization in neonatal intensive care unit. Revista Brasileira de Psiquiatria, 26 (4), 251-254.

Pharis, M.E. (1978). Age and sex differences in expectations for infants and the parenting role among couples in a first pregnancy and among university students. Doctoral Dissertation, University of Texas at Austin. Texas, Austin.

Ritchie, S. (2002). Primary care of the prematüre infant discharged from the neonatal intensive care unit. The American Journal Of Maternal/Child Nursing, 27 (2), 76-85.

Ruddle, T. (2006). Being on the other side: a mother’s experience of intensive care. Paediatric Nursing, 18 (4), 27-28.

Singer, L.T., Fulton, S., & Kirchner, H.L. (2010). Longitudinal predictors of maternal stress and coping after very low-birth-weight birth, Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 164 (6), 518-524.

Ulusoy, M., Şahin, N.H., & Erkmen, H. (1998). Turkish version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric properties. Journal of Cognitive Psychotherapy, 12, 163-172.

Walker, L.O., Crain, H., & Thompson, E. (1986). Mothering behavior and maternal role attainment during the postpartum period. Nursing Research, 35 (2), 68-71.

Whitfield, M.F. (2003). Psychosocial effects of intensive care on infants and families after discharge. Seminars in Neonatology Saunders, 8, 185-193.

Yıldırım, G. (2009). Kanguru bakımının düşük doğum tartılı preterm yenidoğanların beslenme ve gelişimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, Türkiye.

Zelkowitz, P., Papageorgiou, A., Bardin, C., & Wang, T. Persistent maternal anxiety affects the interaction between mothers and their very low-birth-weight children at 24 months. Early Human Development, 85 (1), 51-58.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.