Hastanede Yatan Okul Çağı Çocukların Hemşireyi ve Hastaneyi Algılama Durumlarının İncelenmesi

Dürdane TAŞDEMİR AKKAVAK, Seher SARIKAYA KARABUDAK

Özet


Öz

Giriş: Çocuk hastaneye yattığında hastane personelini, kullanılan malzemeleri, yapılacak işlemleri bilmemektedir. Bu durum çocuğun hastaneye ve tedaviye uyumunu, sağlık personeliyle iletişimini ve sonraki hastane deneyimlerini etkilemektedir. Amaç: Hastanede yatan okul çağı çocukları tarafından hastanenin ve hemşirelerin algılanma durumunu incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, bir üniversite hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde, ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen7-12 yaş 15 çocuk ile yapılmıştır. Araştırmada veriler çocuk ve aile hakkında genel bilgiler toplamayı sağlayan ‘Hasta Bilgi Formu’ ve görüşmeyi yönlendiren yarı yapılandırılmış ‘Görüşme Formu’ ile toplanmış, veriler kodlanarak temalar oluşturulmuştur. Bulgular: Araştırma sonucunda Bilgi ve Düşünceler -Hastane/ Hastalık (Hastalık, Hastane Ortamı, Girişimler, Bilgi Kaynakları, Hastanenin Olumlu/ Olumsuz Yönleri), Hemşire (İlk Karşılaşma, Profesyonel Kimlik)-, Öneri ve İstekler -Hastane (Hastane Ortamı, Girişimler), Hemşire (Profesyonel Kimlik, Meslek Tercihi)- olmak üzere iki tema ve alt temalar belirlenmiştir. Çocukların büyük çoğunluğu hastaneye hazırlanmadan yatırılmıştır, hastane ve hemşire ile ilgili hala en büyük bilgi kaynakları televizyon ve büyükleridir. Ağrılı invaziv girişimler, sağlık çalışanlarının kötü muamelesi, fiziksel kısıtlılık ve en çok da sevdiklerinden ayrılığı, hastanenin olumsuz yönü olarak nitelendirmişlerdir. Tüm çocuklar hemşire ile ilk defa hastane ortamında karşılaşmış, hemşireye ve hastaneye karşı, korku, heyecan, utanma ve merak gibi duyguları yaşamışlardır. Hemşirenin profesyonel bir meslek olarak sorumlulukları hakkında bir fikre sahiplerdir ancak büyük çoğunluğu hiç erkek hemşire görmemiştir. Hemşireyi güler yüzlü, mutlu, iyi, ilgili, nazik gibi olumlu özelliklerle tanımlamışlardır. Sonuç: Çocukların bilgilendirilmesi konusunda yetersizlikler olduğu saptanmıştır. Oyun odası, okul en sık ifade edilen isteklerdir. Kendilerine bakan hemşirenin kadın hemşire olmasını ve renkli, desenli formalar giymesini tercih ettiklerini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Algılama, Hemşire, Hastane, Kalitatif.

 

Abstract

Determination of Knowledge Levels for The Use of Ventrogluteal Site in Intramuscular Injection of Nursing Students

Background: When the child hospitalized does not know about the personal staff the materials used, the procedures to be done. This condition affects the child's compliance with the hospital and treatment, communication with the health staff, and subsequent hospital experience. Objectıves: The purpose of the study was to investigate the perception of hospital and nursing by hospitalized  school children. Methods: The study was conducted with 15 children aged 7-12 years who were determined using the criteria sampling method in a university of child health and disease service. General information about the children and family in the study was gathered with the ‘patient information form’ which provided the gathering and the semi-structured ‘‘interview form’’ which led the interview. Results: As a result of the research, İnformation and Thought -Hospital/ Disease (Ilness ,Hospital Environment, Interventions, Information Sources, Pozitive /Negative Aspects of The Hospital), Nurse (Initial Welcome, Professional Identity)-,  Suggestions and  Requests –Hospital (Hospital Environment, Interventions), Nurse (Professional Identity, Profession Preference)- two main themes and sub themes were identified. The most majority of children have been admitted to the hospital before the are prepared, and television and  adults are still the greatest sources of information about the hospital and nurse. Painful invasive procedures, maltreatment of healthcare workers physical limitations and most often disagreements were the negative aspectss of the hospital environment, experienced feelings of fear, excitement, embarrassment and curiosity against the nurse and hospital. They have an idea about the responsibilities of the nurse as a Professional profession, but the majority of them have never seen a male nurse. They described the nurse as positive, happy, good, relevant and gentle. Conclusion: It has been determined that there are insuffiencies in informing the children. The playroom, the school is the most frequently expressed wishes. They stated clearly that the nurse looking at them preferred being a female nurse and wearing colorful, patterned uniforms.

Key Words: Child, Perception, Nurse, Hospital, Qualitative.

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alayoğlu, G., Karakaş, B., Akbulak, F., Aktepeli, H., Karadeniz, D., Karadeniz, M.H. (2008). Hemşirelik mesleğine erkek alınması konusundaki düşünceler ve hemşirelik uygulamalarının cinsiyet ile ilişkisi. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Kongre Kitabı). İstanbul. 26-29 Haziran.

Albert, N.M., Wocial, L., Meyer, K.H., Na, J., Trochelman, K. (2008). Impact of nurses' uniforms on patient and family perceptions of nurse professionalism. Applied Nursing Research, November, 21(4), 181-90.

Al-Ma'aitah, R. (1995). Children in Jordan: what is their health status and how do they perceive nurses? Journal of Pediatric Nursing, October, 10(5), 335-339.

Al-Ma'aitah, R., Gharaibeh, M. (1996). Perceptions of Jordanian children about nurses. Pediatric Nursing, March-April, 22(2), 126-129.

Atay,G., Eras, Z., Ertem, İ. (2011). Çocuk hastaların hastane yatışları sırasında gelişimlerinin desteklenmesi. Çocuk Dergisi, 11(1), 1-4.

Başbakkal, Z., İşler, A., Esenay, F.I. (2006). Çocukların gelişimsel yaş dönemlerine göre tıbbi terimleri algılayışları. Türk Pediatri Arşivi, 41(2),13-17.

Başbakkal, Z., Sönmez, S., Çoban, A. (2001). Çocuk hemşirelerinin imajında ailelerin üniformalar hakkındaki görüşleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 17(1-3), 25-31.

Başer, G., Çavuşoğlu, H. (1992). 7-12 yaş grubundaki çocukların hastaneyi ve hemşireyi algılayışları. III.Ulusal Hemşirelik Kongresi. (Kongre Kitabı). Sivas. 24-26 Haziran, 614-621.

Beytut, D.Ş., Bolışık, B., Solak, U., Seyfioğlu U. (2009). Çocuklarda hastaneye yatma etkilerinin projektif yöntem olan resim çizme yoluyla incelenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3), 35-44.

Butler, R.W., Copeland, D.R., Fairclough, D.L., Mulhern, R.K., Katz, E.R., Kazak, A.E., et al. (2008). A multicenter, randomized clinical trial of a cognitive remediation program for childhood survivors of a pediatric malignancy. A J Consult Clin Psychol, 76(3), 367-78.

Brady, M. (2009). Hospitalized children’s views of the good nurse. Nursing Ethics, 16(5), 543- 560.

Cimete, G., Kuğuoğlu, S., Çınar, N.D. (2013). Çocuk, hastalık ve hastane ortamı. İçinde Z. Conk, Z. Başbakkal, H.B. Yılmaz, B. Bolışık (Ed.), Pediatri hemşireliği (sy. 101-141). Ankara.

Chin, D. G., Schonfeld, D. J., O'hare, L. L., Mayne, S. T., Salovey, P., Showalter, D. R., & Cicchetti, D. V. (1998). Elementary school-age children's developmental understanding of the causes of cancer. Journal of developmental and behavioral pediatrics: JDBP, 19(6), 397-403.

Comparcini, D., Simonetti, V., Tomietto, M., Leino-Kilpi, H., Pelander, T., Cicolini, G. (2018). Children's perceptions about the quality of pediatric nursing care: A large multicenter cross-sectional study. Journal of Nursing Scholarship, 50(3), 287-95.

Çavuşoğlu, H. (2011). Çocuk sağlığı hemşireliği. (10.Baskı, sy.1-90). Cilt 1. Ankara: Sistem Ofset Basımevi.

Çoban, G.İ. (2006). Hastanın hemşirelik bakımını algılayışı ölçeğinin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Erzurum, Türkiye.

Deniz, M.E. (2010). Erken çocukluk döneminde gelişim. (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara.

Demiray, A., Kaçar, F., Eşer, İ. (2010). Hastaların erkek hemşireler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Kongre Kitabı). Sivas. 20-24 Ekim, 159.

Ekim, A., Ocakçı, A. (2011). Çocuk gözüyle hemşire. III. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi (Kongre Kitabı). İzmir. 6-9 Eylül, 144.

Er, M. (2006). Çocuk, hastalık, anne-babalar ve kardeşler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 49, 155-168.

Forsner, M., Johnson, L., Soerlie, V. (2005). Beeing ill as narrated by children age 11-18 years. Journal of Child Health Care, 9(3), 14-323.

Gönener, D., Görak, G. (2009). Okul yaş grubu çocukların hastane ve hastalığı ile ilgili bilgilendirme durumlarının endişe kaynakları ile etkileşimi. Gaziantep Tıp Dergisi, 15(1), 41-48.

Gwin P. 2008 Pediatric nursing on introductory text. (10th ed., pp. 23-45). Saunders.

Hopia, H., Tomlinson, P.S., Paavilainen, E., Astedt- Kurki, P. (2005). Child in hospital: family experiences and expectations of how nurses can promote family health. Journal of Clinical Nursing, 14, 212-222.

İnal, S., Akgün, M. (2003). Hastanede yatan çocukta terapötik iletişim. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6(2), 67-76.

Kaya, N., Turan, N., Öztürk, A. (2011). Türkiye’de erkek hemşire imgesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 16-30.

Karabudak, S.S. (2008). Diyaliz tedavisi alan çocuğun hastalığının aile bireyleri üzerindeki biyopsikososyal etkilerinin fenomenolojik olarak belirlenmesi. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir, Türkiye.

Kelo, M., Eriksson, E., Eriksson, I. (2013). Perceptions of patient education during hospital visit- described by school-age children with a chronic illness and their parents. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27, 894-904.

Kocaer, Ü., Öztop, T., Usta, N., Gökçek, D., Bahçecik, N., Öztürk H., ve ark. (2004). Hemşirelik mesleğinde erkek üyelerin yeri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7(2), 23-29.

Kostak, M.A. (2013). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin çocuk sevme durumları, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin çocuk sevme durumlarına etkisi ve etkileyen faktörler. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, 2(2), 50-56.

Kümbetoğlu B. (2005). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. (1.Baskı, sy. 40). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Li, H.C., Lopez, V. (2008). Effectiveness and appropriateness of therapeutic play intervention in preparing children for surgery: A randomized controlled trial study. Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 13(2), 63-73.

Okuyucu, H., Taş, F., Orhan, Z., Kirişçi, Ö., Aktürk, Ç., Şener, B., ve ark. (2003). Latent dönemde (6-12 yaş) çocukların hastane ve hemşireyi algılayış durumlarının incelenmesi. Çocuk Forumu Dergisi, 6(3), 34-38.

Özdemir, F., Arıkan, D., Küçükoğlu, S. (2009). Hastanede yatan okul çağı çocukların hemşirelik mesleğine yönelik algılarının belirlenmesi. II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi (Kongre Kitabı). Ankara. 16-19 Kasım, 182.

Pena, A.N.L., Juan L.C. (2011). The experience of hospitalized children regarding their interactions with nursing professionals. Review Latino-Americano Enfermagem, 19(6), 1429-36.

Roohafza, H., Pirnia, A., Sadeghi, M., Toghianifar, N., Talaei, M., Ashrafi, M. (2009). Impact of nurses clothing on anxiety of hospitalised children. Journal of clinical nursing, 18, 1953-1959.

Slusarska, B., Krajewska-Kułak, E., Zarzycka, D. (2004). Children's perceptions of the nursing profession in Poland. Nurse Education Today, 24(7), 521-529.

Şirin, A., Öztürk, R., Bezci, G., Çakar, G., Çoban, A. (2008). Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve mesleği uygulamaya yönelik görüşleri. Dirim Tıp Gazetesi, 83, 69-75.

Taylan, S. (2009). Özerklik ilkesi çerçevesinde hemşirenin bağımsız rolleri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Adana, Türkiye.

Teksöz, E., Ocakçı, A.F. (2014). Çocuk hemşireliği’nde sanat uygulamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 7(2), 119-123.

Tezel, A., Akpınar, B.A., Yurttaş, A., Çelebioğlu, A. (2008). Hastalar erkek hemşireleri kabul edecekler mi? Türkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics,16, 13-18.

Turan, N., Öztürk, A., Kaya, H., Aştı, T.A. (2011). Toplumsal cinsiyet ve hemşirelik. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 4(1), 176-173.

Utkan, M.S. (2012). Children hospital design in children Picture. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51, 110-114.

Ünver, S., Ürkmez, E. (2009). Hemşirelik mesleğinin erkek üyelerine

toplumun bakış açısı. Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu (Sempozyum Kitabı). Çanakkale. 9-11 Nisan, 145.

Yalçın, S.Ö., Torun, S., Kadıoğlu, F.G. (2014). Tıbbın kültür tarihi çerçevesinde hemşire ünformasının evrimi. Lokman Hekim Journal, 4(1), 6-15.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, M., Karadağ, G. (2009). Erkek öğrenci hemşireler hemşirelik mesleğini nasıl algılıyorlar? 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Kongre Kitabı). Sivas. 20-24 Ekim, 147.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.