An Effective Leader in The Foundation of Modern Nursing: Professor Besim Ömer Akalın

Nazike DURUK

Özet


Besim Ömer Akalın was a military physician who contributed to the development of medicine as well as the foundation and development of other health professions. He published several works to raise social awareness of health and healthcare, and also served as active member and administrator during foundation and early development of institutions related to charity and community health including Ottoman Red Crescent, Child Protection Institution, and Association of Fight against Tuberculosis. He argued that patient care should be provided by those individuals who have received an education in the relevant field, and made considerable efforts to realize the participation of Turkish women in patient care. He made great contributions to the organization of the development of the nursing profession in Turkey and their undertaking of modern nursing roles.

Key Words: Besim Ömer Akalın, History of Turkish Nursing, Development of Nursing in Turkey.

 

Öz

Türkiye’de Modern Hemşireliğin Kurulmasında Etkili Bir Lider: Profesör Besim Ömer Akalın

Askeri hekim olan Besim Ömer Paşa, hem tıbbın gelişiminde hem de diğer sağlık mesleklerinin kuruluş ve gelişimlerinde önemli katkılarda bulunmuştur. Bir yandan halkı sağlık konusunda bilinçlendirmek için yayınlar yapmış, diğer yandan Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Verem Savaş Derneği gibi hayırseverlik ve toplum sağlığı ile ilgili kurumların kuruluş dönemlerinde aktif üye ve yönetici olarak görev almıştır. Hasta bakımını bu konuda eğitim almış kişilerin yapması gerektiğini savunmuş; Türk kadınının hasta bakımına katılmasını sağlamış ve bunun için yoğun uğraşlar vermiştir. Hemşirelik mesleğinin Türkiye’deki gelişimi, örgütlenmesi ve modern hemşirelik rollerini üstlenmesinde büyük katkıları olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Besim Ömer Akalın, Türk Hemşirelik Tarihi, Türkiye’de Hemşireliğin Gelişimi.

 


Referanslar


Akbaş, M., Kayrın, N., Güler, E. K., Nazik S., Yuldırım G, Satar G., & Öztürk N. (2013). Besim Ömer Paşa’nın gözünden 1912 yılında Washıngton’da yapılan uluslararası Kızılhaç kongresi [Congress of the international Red Cross in 1912 in Washington from the perspective of Besim Omer Pasha]. Lokman Hekim Journal, 3(3), 48-55.

Arslan, H. (2010). İstanbul’un asırlar boyu hemşireliğe tanıklığı. hemşirelik meşalesinin yakıldığı kent. İstanbul Sempozyumu, İstanbul.

Erdemir, A. D. (1996). Tıbbi deontoloji ve genel tıp tarihi [History of medical deontology and general medicine]. İstanbul: Güneş ve Nobel Yayınları, Motif Ofset.

http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr (Date of access: 12.10.2017)

Köker, H. (1996). Türkiye’de hemşirelik ve gelişimi tarihi. Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü [Nursing and the development of history in Turkey's . Erciyes University Gevher Nesibe Institute of Medical History]. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Matbaası

Özkan, Ö. (1990). Türkiye’de hemşirelik ve ebelik eğitiminin gelişimi. sağlık meslek tarihi ahlakı [The development of nursing and midwifery education in Turkey. ethics of health professional history]. İstanbul: Gökhan Matbaası

Sarı, N., & Özaydın, Z.(1992). Dr. Besim Ömer Paşa ve kadın hastabakıcı eğitiminin nedenleri (I) [Doctor Besim Omer Pasha and nurse education (II) ]. Sendrom, Nisan, 72-80

Şentürk, S. (2014). Hemşirelik tarihi [History of nursing] (2nd ed). İstanbul: Nobel tıp kitabevleri

Taşocak, G. (2017). Hemşirelik ve hemşirelik eğitimine genel bakış. In Atabek Aştı, T., & Karadağ, A. (eds). Hemşirelik esasları hemşirelik bilim ve sanatı [Principles of nursing nursing science and art] (1. cilt, pp. 17-23). İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık

Ulusoy, M. F. (1998). Türkiye’de hemşirelik eğitiminin tarihsel süreci [The historical processof nursing education in Turkey]. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2 (1), 1-8.

Ulusoy, M. F., & Görgülü, R. S. (1997). Hemşirelik esasları temel kuram kavram ilke ve yöntemler [Nursing principles, basic theory, conceptual principles and methods]. (Cilt 1, 3. Basım) Ankara:72 TDFO Ltd. Şti.

Velioğlu, P., & Babadağ, K. (1992). Hemşirelik tarihi ve deontolojisi [Nursing history and deontology]. (4th ed). Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Web Ofset.

Yalçın, S. Ö., Torun, S., & Kadıoğlu, F. G. (2014). Tıbbın kültür tarihi çerçevesinde hemşire üniformasının evrimi [Nurse uniforms’ evolution as part of medicine cultural history]. Lokman Hekim Journal,4(1):6-15.

Yıldırım, N. (2014). Savaşlardan modern hastanelere Türkiye’de hemşirelik tarihi [Modern hospitals from wars nursing history in Turkey]. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı, Ofset Yapımevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.