Yoğun Bakım Ünitesindeki Hemşirelik İntörn Öğrencilerin Kaygı Düzeyleri

Dilek ÖZDEN, Şerife KARAGÖZOĞLU, Fatma TOK YILDIZ

Özet


Öz

Giriş: Yoğun bakım ortamlarının öğrenci hemşireler için stresli bir çevre olduğuna ilişkin yaygın bir görüş olmasına rağmen literatürde yeterli bir kanıt yoktur. Amaç: Bu çalışmanın amacı yoğun bakım ünitesinde klinik uygulama yapan hemşirelik intörn öğrencilerin ilk ve son gün yaşadıkları kaygı düzeylerinin belirlenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmanın örneklemini, bir üniversitenin hemşirelik bölümünün son sınıfında intörnlük uygulamasına çıkan toplam 86 öğrenci oluşturmuştur. Veriler tanıtıcı özellikler formu, durumluk kaygı envanteri ile toplanmış, yüzdelik dağılım, Wilcoxon İşaretli Sıra testi, Mann - Whitney U testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin %83.7’sinin daha önce yoğun bakım uygulaması yapmadığı belirlenmiştir. Yoğun bakım uygulamasının ilk (39.53±5.88) ve son günü (43.66±5.52) durumluk kaygı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde fark olduğu saptanmıştır(t=-4.314; p=.000). Daha önce yoğun bakım deneyimi olan öğrencilerin uygulamanın hem ilk hem de son günü yaşadıkları kaygı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Bulgular doğrultusunda, yoğun bakım stajının öğrencilerin kaygısını arttırdığı söylenebilir. Öğrencilerin kaygısını azaltmak için eğitim sürecinde yoğun bakım ortamlarında öğrenciyi ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik düzenlemelerin yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler:  Yoğun Bakım Ünitesi, Hemşirelik Eğitimi, Hemşirelik Öğrencisi, Kaygı.

 

Abstract

Anxiety Levels of Intern Nursing Students in Intensive Care Units

Background: Although there is a widespread view that intensive care unıts are a stressful environment for student nurses, there is not enough evidence in the relevant literature. Objectives: The aim of this study was to determine anxiety levels of intern nursing students on the first and last days of their clinical practices in the intensive care unit (ICU). Method: The sample of this descriptive and cross-sectional study comprised 86 final year nursing students of a university having their internship program. The data were collected with the sociodemographic characteristics questionnaire and state anxiety inventory, and evaluated with percentage distributions, Wilcoxon Marked Sequence test, Mann - Whitney U test   Results: It was determined that %83.7of the students didn’t have intensive care internship before. There was a statistically significant difference between the students’ mean state anxiety scores they achieved on the first (39.53 ± 5.88) and last days (43.66 ± 5.52) of the intensive care internship (t = -4.770, p = .000). The students who had previous intensive care experience were also determined to have statistically significantly higher levels of anxiety both on the first and on the last days of the training(p <0.05). Conclusion: In line with the results, it can be said that intensive care internship increases the students’ anxiety. Therefore, in order to reduce the students’ anxiety, it is recommended that necessary arrangements aiming to support both students and education activities during the educational process in intensive care units should be made.

Key Words: Intensive Care Unit, Nursing Education, Nursing Student, Anxiety.

 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.