Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Güdülenme Düzeyi İle Meslek Algısı Arasındaki İlişki

Birgül CERİT, Simge COŞKUN

Özet


Öz

Giriş: Hemşirelik öğrencilerinin akademik başarıya ulaşma, mesleğe uyum sağlama ve verimli bir çalışma yaşamı sürdürmelerinde, olumlu güdülenmenin yanı sıra o mesleğe ilişkin olumlu bir algı ve tutuma sahip olmaları mesleğin gelişimi açısından önemlidir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik bölümü öğrencilerinin mesleki güdülenme düzeyinin meslek algısına etkisini belirlemektir. Yöntem: İlişkisel tarama modeli kullanılarak tanımlayıcı nitelikte yapılan bu çalışma bir sağlık yüksekokulunda öğrenim gören 234 hemşirelik öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler; kişisel bilgi formu, Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği ve Hemşirelik Mesleğini Algılama Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi tanımlayıcı istatistikler, pearson korelasyon ve çoklu regresyon analizi ile yapılmıştır. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin toplam mesleki güdülenme ve içsel güdülenme düzeyi ortalamanın üzerinde, dışsal güdülenme düzeyi ise yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin toplam meslek algısı ve mesleki nitelikler ölçek alt boyutuna ilişkin puan ortalamaları yüksek, mesleki statü ölçek puan ortalamaları ise ortalama düzeyin üzerinde belirlenmiştir. Öğrencilerin mesleki güdülenme düzeyi ile meslek algısı arasında olumlu, anlamlı ve zayıf bir ilişki saptanmıştır. Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin mesleki güdülenmelerinin meslek algısını etkilemede önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, Meslek Algısı, Mesleki Güdülenme, Öğrenci Hemşire.

 

 

Abstract

The Effect of Professional Motivation Level on Perception of Nursing Profession of Nursing Students

Background: It is important for nursing students to have a positive perception and hold on the profession as well as positive motivation in achieving academic success, adapting to the profession and maintaining a productive working life. Objectives: The aim of this study is to identify the effect of the professional motivation levels on the perception of nursing profession among the students studying at the department of nursing. Methods: This descriptive study, using the relational screening model, was conducted with 234 nursing students who studied in the School of Health. Data were collected using Personal Information Form, Motivational Resources and Problems Scale and Perception of Nursing Professional Scale. Data were analysed by definitive statistics, pearson correlation and multiple regression analysis. Results: It was identified that the total professional motivation level and intrinsic motivation level are above the average level and that the extrinsic motivation level is high. It was determined that the point averages of the students' professional perception and professional qualifications sub-dimensions are high and that the professional status point averages was found to be higher than average level. A positive, meaningful and weak relationship was identified between the professional motivation level and the perception of profession among the students. Conclusion: As a result of the study, it has been determined that the professional motivation of the students is a significant factor in affecting the perception of profession.

Key Words: Nursing, Perception of Nursing Profession, Professional Motivation, Student Nurse.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar

Acat, M. B., Köşgeroğlu N. (2006). Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7(4), 204-10.

Akbaba S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343- 361.

Anderson E. P. (1993). The perspective of student nurses and their perceptions of professional nursing during the nurse training programme. Journal of Advanced Nursing, 18(5), 808-15.

Arık İ. A. (1996). Motivasyon ve heyecana giriş. (1. Baskı, sy. 9). İstanbul: Çantay Kitabevi.

Civci H., Şener E. (2012). Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 5(4), 142-9.

Çelik, S., Şahin, E., Dadak, F., Sıdal, S.G., Akyüz, F. (2014). Hemşirelik öğrencilerinin mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Mesleki Dergisi, 1(2), 46-56. doi:10.17681.

Çınar Yücel, Ş., Kocaçal Güler, E., Eşer, İ., Khorshid, L. (2011). İki farklı eğitim sistemi ile öğrenim gören hemşirelik son sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılama durumlarının karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 27(3), 1-8.

Demirkıran, F., Türk, G., Denat, Y. (2005). İlk klinik uygulama öğrencilerin mesleklerine ilişkin görüşlerini etkiler mi?. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Özel Sayı.

Dilekmen, M., Ada, Ş. (2005). Öğrenmede güdülenme. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 114-123.

Eşer, D., Khorshid, L., Denat, Y. (2006). “Hemşirelik Mesleğini Algılama Ölçeği” geçerlik güvenirlik çalışması. Çınar Dergisi, 10(1).

Eşer, D., Khorshid, L., Denat, Y. (2008). Hemşirelik mesleğini algılamada ilk klinik uygulamanın etkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 24 (1), 15-26.

Gay, LR. (1996) Educational research. (pp.25-30). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Henderson-King, D., Smith, M. N. (2006). Meanings of education for university students: Academic motivation and personal values as predictors. Social Psychology of Education, 9(2), 195-221. doi:10.1007/s11218-006-0006-4.

Korkmaz, A. Ç., İpekçi, N. N. (2015). Hemşirelik eğitiminde güdülenme: Öğrencilerin içsel ve dışsal güdülenme kaynakları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3(2), 121-131.

Köksal, L.G., Yurttaş, A. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin mesleki güdülenme düzeyleri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1). doi: 10.5505/bsbd.2015.65487.

Krejcie, R. V., Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement , 3, 607-10.

Kulakçı, H., Kuzlu Ayyıldız, T., Yıldırım, N., Veren, F., Köse Topan, A. (2015). Motivational resources and problems of nursing students: Vocational choice, school culture and other associated factors. Journal of Health and Nursing Management, 2(2), 83-93.

Mrayyan, M.T., Modallal, R., Awamreh, K., Atoum, M., Abdullah, M.,

Suliman, S. (2008). Readiness of organizations for change, motivation and conflict-handling intentions: Senior nursing students’ perceptions. Nurse Education in Practice, 8(2), 120-8. doi:10.1016/j.nepr.2007.04.001.

Özdemir Özkan, N., Akın, S., Durna, Z. (2015). Nursing students’ leadership orientation and levels of motivation. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(1): 51-61. doi:10.5222/head.2015.051.

Özkan, S., Yılmaz, E. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin güdülenme düzeylerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Elektronik Dergisi, 25(3), 55-68.

Özlü Kahraman, Z., Gümüş, K., Güngörmüş, K., Avşar, G., Özer, N. (2014). Sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin mesleklerine ilişkin güdülenme kaynakları ve sorunlarının incelenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 11(1), 47-53.

Rose, S. (2011). Academic success of nursing students: Does motivation matter? Teaching and Learning in Nursing , 6(4), 181-4. doi:10.1016/j.teln.2011.05.004.

Ryan, R. M., Deci, E.L. (2000). İntrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67. doi:10.1006/ceps.1999.1020.

Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business. (pp. 290-295). New York: John Wiley High Education Yayınları.

Tan, M., Yuncu, S., Şentürk, Ö., Yıldız, Ö. (2007). Üniversite öğrencilerinin hemşireliğe bakış açıları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(1), 22-29.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.