Hemşirelerin Profesyonel Tutumlarını Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi

Cennet ERTÜRK, Dilek ÖZMEN

Özet


Öz

Giriş ve Amaç: Bu araştırmada hemşirelerin profesyonel tutumlarını yordayan değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte olan araştırmanın örneklemini Ege bölgesindeki bir Üniversite hastanesinde çalışan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 271 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Hemşireler İçin Tanıtıcı Bilgi Formu’’ ve ‘’Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri‘’ ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma, Kolmogorov Smirnov testi,  t testi, tek yönlü varyans analizi, regresyon analizi, Posthoc Tukeys HSD analizi kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri puan ortalaması 138.33 ± 11.36 (Min:32-Maks:160) olarak iyi düzeyde saptanmıştır. Araştırmada kurulan çok değişkenli doğrusal regresyon analizi sonucunda, mesleki deneyim, meslekte profesyonel olduğunu düşünme ve meslekle ilgili yayınları takip etme durumunun hemşirelerin profesyonel tutumlarını anlamlı şekilde yordayan değişkenler olduğu sonucuna varılmıştır (r = .44, R2 = .19, p < .001). Araştırma sonucunda hemşirelerin meslekte profesyonel tutumlarını yordayan üç değişken modelin %19’unu açıklamaktadır. Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelerin meslekte profesyonel tutumlarını yordayabilecek diğer değişkenlere yönelik çalışmalar yapılması ve hemşirelerin bilgiye ulaşma motivasyonlarının desteklenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Meslek, Profesyonellik, Tutum.

 

Abstract

Determination the Variables that Predicting the Professional Attitudes of Nurses

Objectives: In this study, it was aimed to determine the variables that predict the professional attitudes of nurses. Methods: The sample of this descriptive and cross-sectional research consisted of 271 nurses working in a university hospital in the Aegean region and volunteering to participate in the research. The data of the research was collected with “Identifying Information Form for Nurses” and “inventory of professional attitude at occupation”. Numbers, percentage, mean and standard deviation, Kolmogorov Smirnov test, t test, one-way ANOVA, regression analysis, Posthoc Tukeys HSD analyzes were used in the evaluation of the data. Results:The mean Inventory of Professional Attitude at Occupationscore of nurses were found 138.33 ± 11.36 (Min:32-Max:160) which is a good level. At the result of multivariate linea r regression analysis conducted in the study, it was concluded that professional experience, thinking of being a professional and following professional publications were variables that significantly predicted professional attitudes of nurses (r = .44, R2 = .19, p < .001). Conclusion: At the consequence of research it was found that three variables which predicting the professional attitudes of nurses explained 19% of model. In the line with these results, it is suggested that studies on other variables that can predict the professional attitudes of the nurses in the profession and support the motivation of the nurses to access the information.

Key Words: Nurse, Profession,  Professionalism, Attitude.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.