Hemşirelerin Yara Bakım Uygulamaları; Üniversite Hastanesi Örneği

Selda RIZALAR, Esra TURAL BÜYÜK, Gülhan KAPLAN UZUNKAYA, Rabia ŞAHİN, Tülin AS

Özet


Giriş: Hemşirelerin yarası olan hastalara etkin ve güvenli yara bakımı vermesi beklenir. Doğru yara bakımı uygulamaları ile yara enfeksiyonu oranlarını azaltmak, iyileşme süresini kısaltmak, komplikasyonları önlemek ve hasta memnuniyetini artırmak mümkün olabilir.

Amaç: Bu çalışma bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin yara bakım uygulamalarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini bir üniversite hastanesinde çalışan 91 hemşire oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama formu ile yüz yüze görüşülerek 02.01.2013- 05.03.2013 tarihleri arasında toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya alınan hemşirelerin %61.5’inin çalıştıkları klinikte yara bakımı verdiği, %41.8’ inin yara bakımı eğitimi aldığı belirlendi. Hemşirelerin bakım verdikleri yara türleri sırasıyla basınç yaralanması (%83.6), cerrahi yara (%70.4) ve diyabetik ayak yarası (%50.6) olarak belirlenmiştir. Yara bakımında hemşirelerin %72.6’sının kuru pansumanı, %42.9’unun ıslak pansumanı kullandığı,  temiz yaralarda antiseptik olarak %60.4’ünün Serum Fizyolojik kullandıkları, %44’ünün yara bakımını irrigasyon tekniği ile yaptığı belirlenmiştir. Hemşirelerin %91.2’sinin yara kapatmak için kuru gazlı bez kullandığı, %45.1’inin yara bakımı sırasında doktor isteminde varsa analjezik uyguladığı belirlenmiştir. Hemşirelerin %86.8’inin çalıştığı kurumda yara bakım ürünü seçiminde fikrinin alınmadığı, %84.6’sının klinikte yara değerlendirmesi ve bakımına yönelik bir form kullanmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Çalışma bulgularına göre, hemşirelerin güncel yara bakım eğitiminin yetersiz olduğu, temiz yaraların yaygın olarak serum fizyolojik solüsyonu ile yıkandığı ve kuru pansuman ile kapatıldığı, pansuman sırasında ağrı kontrolünün yetersiz olduğu, modern yara örtülerinin nadiren kullanıldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Hemşirelik, Pansuman, Yara, Yara Bakımı.

 

Abstract

Nurse’s Wound Care Practices; University Hospital Example

Background: Nurses are expected to provide effective and safe wound care to patient who have wound. With proper wound care applications, reducing wound infection rates, shortening recovery time, preventing complications and increasing patient satisfaction would be possible. Objectives: The aim of this study was to determined wound care practices of the nurses working in an university hospital. Methods: A descriptive design was used. The sample of the research was composed of 91 nurses working in an university hospital. The data were collected by face-to-face interview method with the data collection form prepared by the researchers between January 2nd and March 5th, 2013. Results: 61.5% of the nurses who took part in the study had practiced wound care in their clinic whereas 41.8% of them had received wound care education. The wound types that nurses had the most experience with were pressure injuries (83.6%), surgical wound (70.4%) and diabetic foot sores (50.6%). It was found that 72.6% of the nurses used dry dressings, 42.9% used wet dressings, 60.4% used antiseptic Serum Physiologic in wound care, while 44% did wound care with irrigation technique for clean wounds. It was determined that 91.2% of the nurses used dry gauze to cover the wound, and 45.1% applied analgesics during dressing on doctor's request. Additionally, in 86.8% of the cases, nurses were not taken their opinions in the selection of wound care products in the institutions they worked at, and 84.6% of them did not use specific wound assessment and care documents. Conclusion: The findings in this study reveal that the wound care education the nurses currently have is inadequate. Clean wounds are commonly washed with saline solution and covered with dry dressing, pain control during dressing is insufficient, and modern dressings are rarely used.

Key Words: Nursing, Wound Dressing, Wound, Wound Care.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alp E. (2012). Enfeksiyon kontrol programı Yayın no : 55. kayseri, http://hastaneler.erciyes.edu.tr/pdf/enfeksiyonkontrolprogrami.pdfErişim T.:13.3.2015.

Ashton, J., Price, P. (2006). Survey comparing clinicians’ wound healing knowledge and practice. Br J Nurs (Tissue Viability Supplement), 15(19),18–26.

Ayello EA, Baranoski S, Salati DS . (2005). Wound Care Nursing, 35(6), (www.nursing2005. com).

Barrett S, Cassidy I, Graham MM (2009) National survey of Irish community nurses’ leg ulcer management practices and knowledge. J Wound Care, 18(5),181–86.

Benbow M.(1995 ). Parameters of Wound Assessment. Br J Nurs, 4(11), 647-8. http://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/bjon.1995.4.11.647?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed. Erişim Tarihi.20.09.2017.

Casey G. (2000). Modern Wound Dressings. Nurs Stand, 15(5), 47–51.

Cowman S et al (2012). An international eDelphi study identifying the research and education priorities in wound management and tissue repair. Journal Clinical Nursing, 21(3-4), 344-353.

Çelik S. (2011). Cerrahi Bakımda Bilgi Güncelleme. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2(2), Nisan, 61-65.

Eski M, Nişancı M, Yapıcı AK, Deveci M, Şengezer M. 82007). Parsiyel kalınlıkta yanık yaralarının tedavisinde gümüş içerikli hidrofiber pansuman materyalinin kullanımı. TPRECD, 15, 100-104.

Flanagan, M. (2003). Wound Measurement: can it help us to monitor progression to healing? J Wound Care, 12(5), 189– 95.

Güney Kızıl E. Yanıkta yara bakımı http://www.igkh.gov.tr/yeni/userfiles/files/ 31yanıktayarabakımı.pdf erişim 13.3.2015.

Hadcock, J.L. (2000). The development of a standardised approach to wound care in I.C.U. Br J Nurs, 9(10), 614–6.

Hemşirelik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik D) Cerrahi Hemşireliği .2011.

http://www.tiredh.saglik.gov.tr/userfiles/files/hemsirelik%20%202011.pdf. Erişim Tarihi: 07.09.2017.

Hermans M, Hermans R. 81986). Duoderm an alternative dressing for smaller burns, Burns Incl Therm Inj, 12(3), 214-9.

Hess CT. 82000). Wound care: How to use gauze dressings, Nursing, 30(9). 88.

Hollinworth H, Taylor D, Dyble T. (2008). An educational partnership to enhance evidencebased wound care. Br J Nurs (Tissue Viability Supplement).17(20), 25–33.

Maylor M, Torrance C. (1999). Pressure sore survey Part 2: nurses knowledge. J Wound Care, 8(2), 49–52.

Mccluskey, P., Mccarthy, G. (2012 ). Nurses’ knowledge and competence in wound management Wounds UK, 8(2), 37-47.

Moffatt CJ, Franks P, Hollinworth H. (2012). Understanding wound pain and trauma: an

international perspective. In: Pain at wound dressing changes: European Wound Management

Association Position Document. Medical Education Partnership Ltd, London.

Morris C. (2006).Wound management and Dressıng selectıon. Wound Essentials, 1, 178-83.

Nelson DB, Dilloway MA. (2002). Principles, products, and practical aspects of wound care, Critical Care Nursing Quarterly. 25(1), 33-54.

Perrot J, Carsin H, Gilbaud J. (1986). Use of the duoderm dressing in the healing of graft donor, Ann Chir Plast Esthet. 31(3), 279-82.

Price P. (2005). An holistic approach to wound pain in patients with chronic wounds. Wounds, 17(3), 55–57.

Wiechula R. (2003). The use of moist wound-healing dressings in the management of split-thickness skin graft donor sites: a systematic review. Int J Nurs Pract. 9(2), 9-17.

Williams, C. (1998). Guide to dressing for success. Practice Nurse, 16(4), 220–6.

Wounds, U.K. Best Practice Statement: Optimising Wound Care. Wounds UK, London. 2008. Available at: http://www.wounds-uk.com/pdf/content_8950.pdf. Erişim:25.12.2017.

Yapucu Güneş Ü, Eşer İ. (2006). Nemli Yara İyileşmesi ve Oklusif Pansumanların Nemli Yaraİyileşmesindeki Önemi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi.10(2), 57-65.

Yıldırım A. (Ed. ) (2000). Hemşirelik Bakım Protokolleri El Kitabı İstanbul. p.74. http://istanbultip.istanbul.edu.tr/wpcontent/uploads/attachments/021_hemsirelik.bakim.protokolleri.el.kitabi.pdf. Erişim Tarihi:20.09.2017.

Young, J.L., Horton, F.M., Davishizar, R. (2006). Nursing attitudes and beliefs in pain assessment and management. J Adv Nurs, 53(4), 412–21.

Yüceyar S. Cerrahi Yaraların Takip ve Tedavisi. İçinde: Ed. Kartal Erdost Ş, Çetinkale O. Yara Bakımı ve Tedavisi. İ.Ü Cerrahpaþa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No:67, 1.Bs. İstanbul. 2008.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.