İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Depresyon ve Etkileyen Faktörler

Serpil Turkeş, Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar

Özet


Giriş: Ergenlik depresyonu psikososyal sorunlar ve kimlik bunalımları ile ilişkilidir ve tekrarlama riski yüksektir. Amaç: Bu
araştırma ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde depresyon ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini 7 ilköğretim okulundan basit rastgele örneklem yöntemiyle seçilen 696 öğrenci
oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu ve Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ile
toplanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin ÇDÖ puan ortalamalarının 11.826.70 olduğu belirlenmiş ve %17.4’ünde depresyon
bulunmuştur. Öğrencilerin bazı tanıtıcı özellikleri, okul yaşantıları, ergenlerin ailesel özellikleri, arkadaşlık kurma ve
duygularını ifade etme durumları, sigara içme ve sağlık durumları gibi birçok etkenin öğrencilerin depresyon düzeylerini
etkilediği belirlenmiştir (p = .014, p = .004, p = .002, p = .001). Sonuç: Riskli grupta yer alan öğrencilerin ruhsal açıdan daha
dikkatli değerlendirilmesi, ergenlere ve ailelerine bu döneme özgü ruhsal değişikliklerle ilgili bilgi verilmesi ve okul-sağlık
kuruluşu-aile arasında olumlu, yapıcı, destekleyici ilişkiler kurulması önerilebilir.
Anahtar Sözcükler: Depresyon, Ergen, İlköğretim Öğrencisi, Etkileyen Faktör.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.