İn Vitro Fertilizasyon Tedavisi Sırasında Kadınların Fiziksel Aktivite Durumları ve Etkileyen Faktörler

Esra ARBAĞ, Merlinda ALUŞ TOKAT

Özet


Öz

Giriş: İn Vitro Fertilizasyon (IVF) tedavi sürecinde yapılan ılımlı fiziksel aktivitenin gebelik ve canlı doğum oranlarını arttırdığı bildirilmektedir. Amaç: IVF tedavisi sırasında kadınların fiziksel aktivite durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Yöntem: Araştırmamız tanımlayıcı ve kesitsel tipte olup, İzmir Ege Doğumevi Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi tüp bebek polikliniklerine gelen, 110 kadınla yapılmıştır. Araştırmanın verileri “tanıtıcı bilgi formu” ve “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi” ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde, ortalama ve ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Kadınların fiziksel aktivite düzeyleri tedavi öncesinde, indüksiyon ve embriyo transferi (ET) sürecinde (1-14. Gün) ve ET- gebelik testi (GT) (15-28 gün) sürecinde olmak üzere toplam üç kez değerlendirmiştir. Bulgular: IVF tedavisinin indüksiyon-ET sürecinde kadınların %53.6’sında düşük, %43.6’sında ılımlı, %2.7’sinde yüksek düzeyde fiziksel aktivitede bulunduğu durumu saptanmıştır. ET-GT sürecinde kadınların %91.8’inde düşük, %8.2’sinde ılımlı düzeyde fiziksel aktivite durumu görülmüştür. Tedavinin ilk aşamasında çalışan kadın olmak ve iş yerinde aktif olmak fiziksel aktiviteyi artıran bir faktör olarak belirlenmiştir.  Ailede kendisinden çok eşlerinin baskın olduğunu belirten kadınların ise özellikle tedavinin ilk aşamasında fiziksel aktivitelerini azalttığı saptanmıştır. Sonuç: Kadınların tedavi sürecinde fiziksel aktivitelerini giderek azalttıkları saptanmıştır. Bu azalma en çok ET-GT sürecinde olmaktadır. Hemşireler çiftlere fiziksel aktivitenin tedavi sürecine etkileri konusunda yetişkin eğitim ilkelerine uygun eğitimler planlamalı, tedavi sırasında çiftler ılımlı fiziksel aktivite konusunda desteklemelidir.  

Anahtar Kelimeler:  İn Vitro Fertilizasyon, Fiziksel Aktivite, İnfertilite, Hemşirelik.

 

Abstract

Physical Activity of Women and Affecting Factors During of in Vitro Fertilization Treatment

Background: Moderate physical activity during IVF treatment has been reported to increase pregnancy and live birth rates. Aim: To be determined physical activity conditions of women and affecting factors during the treatment of IVF. Method: This is a descriptive and cross sectional type research and it was done with 110 women who came to infertility polyclinics of İzmir Ege Maternity Hospital and Dokuz Eylül University Hospital. Data of the research was collected by “introductory information form” and “International Physical Activity Questionnaire” and were analysed by number, percentage, average and chi square test. Women's physical activity levels were evaluated three times; before treatment, in the course of induction and embryo transfer (ET) (1-14th day) and ET pregnancy test (GT) (15-28 days). Results: It was determined that 53.6% of women showed low, 43.6% of them showed moderate, 2.7% of them showed high level of physical activity condition in induction and embryo transfer (ET) time period of IVF treatment. But during embryo transfer and pregnancy test (PT) of IVF tresatment it was observed that, 91.8% of women showed low and 8.2% of them showed moderate level of physical activity. In the first phase of the treatment of female employees to be active and work has been identified as a factor increasing physical activity. The women, indicating that the dominant of many spouses in the family itself is found to reduce physical activity, especially in the initial stages of treatment. Conclusion: It is determined that women decreased their physical activities in treatment process. This reduction is the most ET- GT process. Nurses should plan proper education according to adult education principles about physical activity effects to the treatment process, and the couples should be encouraged about moderate physical activity in the treatment process.

Key Words: In Vitro Fertilization, Phsical Activity, Infertility, Nursing.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.