Hastaların Ameliyathane Ortamına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Tuğçe YEŞİLYAPRAK, Esma ÖZŞAKER

Özet


Giriş: Ameliyathaneler kompleks yapıları nedeniyle hastalarda kaygı uyandıran ortamlardır. Bu kaygı bireylerde duygu, düşünce ve davranış değişikliğine neden olabilmektedir. Ameliyathanede hastaları bedensel ve ruhsal olarak etkileyecek olumlu bir ortam yaratmak hasta güvenliğinin sağlanması için önemlidir. Amaç: Bu araştırma, hastaların ameliyathane ortamına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma 1 Mart - 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında bir Üniversite Hastanesinin genel cerrahi kliniğinde yürütüldü. Genel cerrahi kliniğinde ameliyat olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 194 hasta araştırmaya dahil edildi. Verilerin toplanmasında, hastaların sosyodemografik özelliklerini ve ameliyat sürecine ilişkin bilgileri kapsayan toplam 35 sorudan oluşan anket formu kullanıldı. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların ameliyathanede bekletilme sürelerinin kısa olduğu çoğunun ameliyathaneyi iyileştirici bir ortam olarak gördüğü ve ameliyathanede kendilerini güvende hissettikleri saptandı. Hastaların ameliyat öncesi dönemde yüksek oranda eğitim aldığı fakat ameliyathane hakkında bilgilendirmenin yetersiz olduğu saptandı. Bilgilendirmenin çoğunlukla doktor tarafından yapıldığı belirlendi. Sonuç: Bu araştırma sonucunda hastaların ameliyathane ortamına ilişkin görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu ve ameliyat öncesi eğitimde ameliyathane ortamına ilişkin de bilgilendirme yapılması gerektiği belirlendi.

Anahtar Kelimeler:  Ameliyathane, Hasta, Deneyim.

 

Abstract

The Investigation of The Patiıents’ Opinions About The Operating Room Environment

Background: The operating room are anxious environments for patients due to complex structures. This anxiety can cause changes in feelings, thoughts and behavior in individuals. In the operating room, creating a positive environment that affects patients physically and mentally is important for ensuring patient safety. Objective: This research study was conducted to examine patients’ opinions about the operating room environment. Methods: This descriptive study was conducted between 1st of March and 31st of May 2015 in the department of general surgery, a university hospital. 194 patients who underwent surgery in the department of surgery and agreed to participate were included in the research study. In the collection of the data, a questionnaire consisting of 35 questions which included information related to sociodemographic characteristics of the patients and operation period was used. The data collection was done using face to face interview method. Results: It was found out that the amount of time patients included in the research study wait in the operating room was short, that most of them see the operating room as healing environment and that they felt themselves safe in the operating room. It was determined that the patients received a high education in the period before the surgery but also it was determined that patients had inadequate information about the operating room. It was understood that it was the doctor who mostly acquainted the patients with it. Conclusion: As a result of this research, it was determined that the opinions of the patients about the operating room environment were generally positive and that the patients should be provided with the necessary information about operating room environment in preoperative education.

Key Words: Operating Room, Patient, Experience.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Candan Dönmez, Y., Özbayır T. (2008). Kaliteli perioperatif hemşirelik bakım skalası (good perioperative of nursing care scale)’nın türk hemşire ve hastaları için geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 24(2), 1-25.

Çevik Acar, E., Yıldız Fındık, Ü. (2015). Ameliyathanede hastaların hemşirelik bakım kalitesi hakkında düşüncelerinin ve kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi,18(2), 268-273.

Çevik, E. (2012). Ameliyathanede hastaların hemşirelik bakım kalitesi hakkında düşüncelerinin ve kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi, Hemşirelik Programı Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Edirne, Türkiye.

Doğu,Ö. (2013). Cerrahi girişim planlanan hastaların eğitim gereksinimlerinin karşılanması ve eğitimin hasta bireyin psikolojik hazırlığına etkisi- sakarya örneği. Düzce üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(3), 10-3

Dolgun, E., Candan Dönmez Y.(2010). Hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlemesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi,3(3),10-5.

Erdil, F., Yavuz, M., Özbayır, T., Demir Korkmaz F., Kaymakçı Ş. (2009) (ed). Dünyada cerrahi hemşireliğinin gelişimi. 6. Türk Cerrahi Ve Hemşireliği Kongresi (Kongre Kitabı). İzmir.3-6 Mayıs, 3

Erdoğan H. (2013). Hastaların ameliyathane hemşireliğine ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,:p:9

Eskici, V. Özer, N. (2013). Ameliyat sonrası dönemde hastaların ameliyat hemşireliği ve ameliyathane ortamına yönelik düşüncelerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum, p :17

Eyi, S., Kanan, N., Akyolcu N, Akın M.L., Acaroğlu R.(2016). Ameliyat sırasında uygulanan hemşirelik bakımının hastalar tarafından değerlendirilmesi, TAF Prev Med Bull, 15(2), 159-170

Göçmen, Z. (2004), Ameliyathane hemşirelerinin ameliyathane hemşireliği oryantasyon programı içeriğine ilişkin görüşleri. Cumhuriyet üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 8(1).

Gürlek, Ö., Yavuz, M.(2013). Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin ameliyat öncesi hasta eğitimi uygulama durumları. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi,16(1), 8-15

Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. T.C. Resmi Gazete, Yönetmelik, sayı 27910, 19 Nisan 2011.

Henry, L., Hunt, S., Kroetch, M., Yang Y.T. (2012), Evaluation of patient safety culture. Innovations (phila), 7, 328-337.

International Council of Nurses (ICN). Safe Staffing Saves Lives. International Nurses Day 2006. Information and Action Tool Kit. Geneva, Switzerland; 2006.

Karagöz, Ö. ( 2000). Cerrahi hemşireliği ve etik. Cumhuriyet Üniversitesi Yüksekokulu Dergisi,4(1),1-9

Kabu, Hergül, F., Özbayır, T., Gök, F. (2016). Ameliyathanede hasta güvenliği: sistematik derleme. Pam Med J,9(1),87-98

Kutlu, A.K., Çetinkaya, A.Ç (2004). Cerrahi servislerinde görev yapan hemşirelerin ameliyat öncesi ve sonrası bakıma ait uygulamaları: manisa örneği. Hemşirelik Forumu Dergisi,7(2),68-77.

Karadağ, M., Işık, O., Cankul, İ., Abuhanoğlu, H. (2015). Hekim ve hemşirelerin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17/1,160-179

Özbayır, T., Demir, F., Candan,Y., Coşkun, İ., Dramalı, A. (2003). Hastaların perioperatif döneme ilişkin izlenimlerinin incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,6(1),14-23.

Özbayır, T. (2010). Karadakovan, A., Eti Aslan, F.,(ed). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. (1.baskı. pp.309-45). Adana: Nobel Tıp Kitapevi.

Sağlık İstatistiki Yıllığı (2016), T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2015, Sistem Ofset Basım, Ankara, Isbn: 978-975-590-627-0

Taşdemir, A., Ekargün, A., Deniz M. N. Çertuğ A. (2013). Perioperatif değerlendirme yapılan hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası anksiyete düzeyinin state-traid anxiety iventory testi ile karşılaştırılması. Turk Anaest Remain, 41,44-49

Ter, N., Tek, D., Hepgünay, H., Yavuz, M. (2009) Hastaların ameliyathane ortamına yönelik düşüncelerinin incelenmesi. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi(Kongre Kitabı), İzmir. 3-6 Mayıs 225-227.

Turhan, Y., Avcı, R., Özcengiz, D.(2012). Elektif cerrahi hazırlığında preoperatif ve postoperatif anksiyetenin hasta memnuniyeti ile ilişkisi. Anestezi Dergisi, 20(1),27- 33.

World Health Organization, “ World Allience For Patient Safety Challenge: Safety Surgery Save Live”, Amerika, 2008:p:3

Yardakçı, R., Akyolcu, N. (2004). Ameliyat öncesi dönemde yapılan hasta ziyaretlerinin hastanın anksiyete düzeyine etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 6(12),7-14.

Yıldız, Fındık, Ü., Yıldıeli, Topçu, S. (2012). Cerrahi girişime alınış şeklinin ameliyat öncesi anksiyete düzeyine etkisi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 22-33

Yılmaz, M., Sezer, H., Gürler, H., Beker M.(2012). Predictors of perioperative anxiety in surgical inpatients. Journal of Clinical,(21),956–64


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.