Hemşirelerin Akademik-Klinik İşbirliğine İlişkin Görüşleri: Eskişehir Örneği

Elif Gürsoy, Berrak Mızrak Şahin, Burçin Daanacı, Semahat Arı

Özet


Giriş: Hemşirelikte “Akademik-Klinik İşbirliği” hemşirelik eğitiminin güçlendirilmesi, bakımın iyileştirilmesi ve araştırma kapasitesinin arttırılması açısından önemlidir. Amaç: Bu çalışmada, hemşirelerin akademik-klinik işbirliğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel tipteki bu çalışma, Eskişehir ilinde bulunan bir üniversite ve kamu hastanesinde çalışan 721 gönüllü hemşire ile yürütülmüştür. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ile toplanmıştır. Tanımlayıcı veriler; sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma olarak sunulmuştur. Verilerin analizinde normal dağılım göstermeyen sürekli değişkenler için Mann-Whitney U testi, sürekli olmayan değişkenler için ki kare analizleri (Fisher’s exact test, Pearson ki-kare test) kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p <.05 kabul edilmiştir.Bulgular: Hemşirelerin %89’u akademik-klinik işbirliğinin gerekli olduğunu ifade etmiştir. Hemşirelerin işbirliğini gerekli görme nedenleri arasında ilk üç sırada; akademik-klinik işbirliğinin öğrenci eğitim kalitesini arttıracağı, okul hastane arasındaki iletişimi geliştireceği ve mesleki dil birliğinin oluşmasını sağlayacağı düşüncesi gelmektedir. Araştırmaya katılan hemşirelerin işbirliğini engelleyici faktörlerin başında hemşirelerin çalışma koşullarının zorluğu ve öğretim elemanlarının sahadan uzak olması gösterilmiştir. Katılımcılar işbirliğinin kurulmasında en önemli rolün hemşirelik okulu ve hemşirelik hizmetleri müdürüne düştüğünü belirtmişlerdir.
Sonuç: Araştırmamızda, hemşirelerin neredeyse tamamına yakınının akademik-klinik işbirliğini gerekli gördüğü saptanmıştır. Çalışma, özellikle işbirliğinin öğrenci eğitimi, karşılıklı iletişim ve iki taraf arasında dil birliği sağlanması açısından ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Sözcükler: Akademik-Klinik İşbirliği, Öğrenci Eğitimi, Hemşire, İşbirliği.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.