Alzheimer Hastalığı Olan Bireye Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Verme Sürecindeki Deneyimleri

Özlem Küçükgüçlü, Seher Gönen Şentürk, Burcu Akpınar Söylemez

Özet


Giriş: Bakım verme süreci, bakım verenleri farklı boyutlarda etkilemektedir. Amaç: Alzheimer hastalığı olan bireylere bakım veren aile üyelerinin bakım verme sürecindeki deneyimlerinin “Watson İnsan Bakım Teorisi” çerçevesinde anlaşılmasıdır. Yöntem: Tanımlayıcı niteliksel araştırma tasarımı kullanılmış ve kavramsal çerçevesini Watson İnsan Bakım Teorisi oluşturmuştur. Örneklemi 16 aile üyesi oluşturmuştur. Veriler, “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılarak “derinlemesine görüşme” yöntemiyle toplanmış olup “içerik analizi” ile değerlendirilmiştir. Araştırmada, etik kurul, araştırmanın yapıldığı kurum ve çalışmaya katılan aile üyelerinden yazılı izinler alınmıştır. Bulgular: Çalışmada bakım verme rolünde zorlanma ve bakım verme rolünden memnun olma şeklinde iki ana tema ve bu temalara ait alt temalar belirlenmiştir. Bakım verme rolünde zorlanma temasının alt temaları: bakımda destek beklentisi, anlaşılmadığını düşünme, ailevi ve sosyal ilişkilerde bozulma ve rollerde değişim, hastalığı kabullenememe, geçmişte yaşanan olumsuz ilişkileri sorgulama, gelecekte bakamama korkusu ve profesyonel destek alma çabasıdır. Bakım verme rolünden memnun olma temasının alt temaları: geçmişte yaşanan olumlu deneyim ve ilişkiler, bakımı borç olarak görme, inançlardır. Sonuç: Belirlenen temalar, sağlık profesyonellerinin bakım verenlere yapacakları girişimleri planlama aşamasında önemli bir rehber niteliğindedir. Bakım verenin bakım sürecinin olumlu yönlerini görmesini sağlamak, eğitim yoluyla bilgi ve becerisini arttırmak, baş etme yöntemlerinin farkında olmak sağlık profesyonellerinin özellikle de hemşirelerin önemli sorumluluklarıdır.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı, Bakım Veren, Hemşirelik, Watson İnsan Bakım Teorisi.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.