Akran Eğitimi Yöntemi Kullanılarak Yürütülen Sosyal Projelerin Liderlik, Problem Çözme ve Atılganlık Becerilerinin Gelişimine Etkisi

Handan Zincir, Zeliha Kaya Erten, Emine Ümit Seviğ, Filiz Özkan

Özet


Giriş: Hemşirelerin sorunlarını etkin şekilde çözümlemeleri için lider ve atılgan davranış göstermeleri ve bunu mesleki eğitimleri sırasında
kazanmış olmaları beklenmektedir. Amaç: Bu çalışma, akran eğitimi yöntemini destekleyen sosyal öğrenme kuramına dayandırılarak
yürütülen sosyal projelerin, hemşirelik öğrencilerinde liderlik, problem çözme ve atılganlık becerilerinin gelişimi üzerine etkisini
incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir üniversite’nin sağlık bilimleri fakültesi dördüncü
sınıf hemşirelik öğrencileri ile karma araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak sosyo-demografik özellikleri
içeren anket formu, Liderlik Davranışı Belirleme Ölçeği (LDBÖ), Problem Çözme Envanteri (PÇE) ve Rathus Atılganlık Envanteri (RAE)
kullanılmıştır. Okulun akademik kurul izni ve öğrencilerden yazılı onamı alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, t-testi ve korelasyon
analizi kullanılmıştır. Kalitatif kısmı ses kayıtlarının deşifre edilmesi sonrası katılımcıların ifadelerinde değişiklik yapılmadan sunulmuştur.
Bulgular: Akran eğitimi yöntemiyle yürütülen sosyal projelerin öğrencilerin atılganlık, liderlik ve problem çözme becerilerini geliştiğini
belirlemiştir (p<0,05). Öğrencilerin ifadeleri de bu durumu destekler niteliktedir. Atılganlık ile liderlik arasında pozitif (p<.010), liderlik ve
atılganlık ile problem çözme arasında negatif bir ilişki belirlenmiştir (p<.010). Cronbach alfa katsayıları Liderlik davranışı belirleme ölçeği
için. 82, problem çözme envanteri için .92, Rathus atılganlık envanteri için .76’dır. Sonuç: Hemşirelik eğitimi veren okullarda yaşayarak
öğrenme ve akran eğitimi yöntemiyle yürütülen sosyal projelerle akran eğitiminin yaygınlaştırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Atılganlık, Liderlik, Problem Çözme, Hemşirelik


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.