Hemşirelik İmajı ve 1950’li Yıllarda Bir Seri İlan

İsmet Eşer, Nilay Orkun, Perihan Çetin

ÖzetHemşirelik imajı uzun tarihsel süreç içerisinde her zaman tartışılan ve çözüm önerileri getirilen bir konu olmuştur. Buna rağmen hemşireler
ve toplum, hemşirelik mesleği ve hemşire imajı ile ilgili bugün de devam eden bir takım kalıplaşmış görüşlere sahiptir. Geçmiş dönemlerde
hemşirelik imajlarına bakıldığında; beyaz melek, seksi kadın, doktor yardımcısı, doktorun sağ kolu olduğu görülmektedir. Ülkemizin en
popüler dergilerinden olan "Hayat Dergisi"nde 1950'li yılların sonlarında E. R. SQUIBB and Sons İlaç Firması, hemşirelik mesleğinin
önemini anlatan ve kadınları hemşire olmaya çağıran ilanlar yayımlamıştır. İlanlarda hemşirenin koruyucu ve tedavi edici hizmetlerdeki
rolünün önemine vurgu yapılırken, yazıların altında 'Hemşire doktorun sağ koludur' sloganı yer almaktadır. Sağ kol önemli olmakla birlikte
sadece yardımcıdır. Ülkemizde hemşirelik alanındaki gelişmelere rağmen, son yıllarda yapılan araştırma sonuçlarına göre hemşirelik
mesleğinin hala "doktorun yardımcısı", "doktorun sağ kolu" olarak algılanmaya devam ettiği görülmektedir. Toplumda ve hemşirelerin
kendilerinde var olan bu kalıplaşmış görüşler, mesleği ve meslek üyelerini birçok açıdan olumsuz etkilemektedir. Bu makalede 1950’li
yıllarda yayımlanan bu seri ilanların hemşirelik mesleğinin imajına nasıl yansıdığı tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Hemşirelik İmajı, Hemşirelik Tarihi.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR

American Nurses Association. (2010). Nursing: Scope and Standards of Practice, (2nd ed., pp.8-9) Silver Spring publisher.

Benzeş, D. (2013). Dünden Bugüne Hemşirelikte Hangi Roller Tanımlandı. Acıbadem Üniversitesi Elektronik Hemşirelik Dergisi, 64(2),1-5.

Birol L. (2005). Giriş. İçinde: Hemşirelik Süreci. (7. Baskı, sy. 1-3) Etki Yayıncılık, İzmir.

Çelik, A.S., Pasinlioğlu, T., Kocabeyoğlu, T., Çetin, S. (2013). Hemşirelik Mesleğinin Toplumdaki İmajının Belirlenmesi. F.N. Hem. Dergisi, 21(3), 147-153.

Çınar, Ş., Demir, Y. (2009). Toplumdaki hemşirelik imajı bir ölçek geliştirme çalışması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2), 24-33.

Dost, A., Bahçecik, A.N. (2015). Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği Geliştirilmesi. G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN, 1(2), 51-59.

Emiroğlu, O.N. (2000). Sağlık Personelinin ve Toplumun Hemşirelik İmajı. Hemşirelik Araştırma Dergisi, 2(1), 9-18.

Fletcher, K. (2007). Image: Changing how women nurses think about themselves. Literature review. JAN, 58(3), 207-215.

Karadağ, A. (2002). Meslek olarak hemşirelik. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(2), 55-62.

Karagözoğlu, Ş. (2005). Bilimsel Bir Disiplin Olarak Hemşirelik. C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 9(1), 6-14.

Khorshid, L., Eşer, İ., Çınar, Ş. (2005). Öğrencilerin toplumdaki hemşirelik imajına ilişkin görüşleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Özel Sayı 21, 581-88.

Kocaman, G. (2004). Türkiye’de Hemşirelik Eğitim Sorunları ve Çözüm Arayışları. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, Özel Baskı, 119-150.

Koçer, D. (2009). Demokrat Parti Dönemi (1950-1960) Kadın Dergilerinde Kadın İmajı. ZeitschriftFürDieWelt Der Türken, 1(2), 131-144.

Özata, M., Aslan, Ş. (2010). Hastanede Çalışan Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılamalarının Araştırılması. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19, 251-68.

Özpancar, N., Aydın, N., Akansel, N. (2008). Hemşirelik 1. sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleği ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(3), 9-17.

Sabancıoğulları, S., Doğan, S. (2011). Profesyonel Kimliğin Dışa Yansıyan Boyutu: Profesyonel İmaj ve Hemşirelik. HEMARGE, 8(2), 28-37.

Sümbüloğlu, V., Özcanarslan, F., Gürhan, N. (1987). Ortaokul ve lise son sınıf kız öğrencilerine göre kadınlar için ideal meslek olarak hemşirelik. Türk Hemşireler Dergisi, 4(37), 36-41.

Topoğlu, O. (2013). Squibb ilaçları 1853 den beri, hemşire doktorun sağ koludur - 1957 senesi nostaljik eski ilaç reklamları. Erişim: 09.04.2014. http://www.oguztopoglu.com/2013/10/souibb-ilaclar-1853-den-beri-hemsire.html

White, j. (2012). The Image of Nursing: What It Is and How It Needs to Change. Chapter 3. Erişim: 09.04.2014. http://samples.jbpub.com/9781449649029/46066_CH03_6031.pdf


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.