Bakım Verenlerin Evde Bakım Hizmetlerinden Beklentileri

Güler Duru Aşiret, Funda Çetinkaya

Özet


Giriş: Evde bakım hizmeti, sağlık hizmeti sunumda önemli bir yere sahiptir. Günümüzde bireylerin kendi ortamında sağlık hizmeti alma talebinin artmasına bağlı olarak evde bakım hizmetinden beklentiler de artmaktadır. Amaç: Bu çalışmada hastanede yatan hastalara bakım verenlerin, evde bakım hizmetlerinden beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, 1 Ocak-1 Nisan 2015 tarihleri arasında dahiliye ve cerrahi kliniğinde yatan hastalara bakım veren 156 birey ile yürütülmüştür. Bulgular: Çalışmamızda bakım veren bireylerden sadece beşinin evde bakım hizmetlerinden yararlandığı ve %70.5’inin evde bakım hizmetlerinden yararlanmak istediği belirlenmiştir. Bakım verenlerin evde bakım hizmetlerinden beklentileri arasında; bakım (%64.3) ve tedavide destek olma (%49.1), bakım ve tedavi ile ilgili bilgi (%10), beslenme (%9.1) ve fiziksel aktivitede destek olma (%8.2) ve hastaneye ulaşımda araç temini (%4.6) yer almaktadır. Sonuç: Evde bakım hizmetlerinden yararlanmak isteyen bireylerin çoğunun beklentileri arasında tedavi ve bakım desteğinin öncelikli olduğu belirlenmiştir. Evde bakımı planlayan sağlık personelinin, hem hasta bireyin hem de bakım verenlerin beklentilerinin belirlenmesi ve bu beklentiler doğrultusunda hizmetin planlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Evde Bakım, Bakım, Bakım Veren, Beklenti, Hemşire.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akdemir, N., Bostanoğlu, H., Yurtsever, S., Kutlutürkan, S., Kapucu, S. & Canlı Özer, Z. (2011). Yatağa bağımlı hastaların evde yaşadıkları sağlık sorunlarına yönelik evde bakım hizmet gereksinimleri. Dicle Tıp Dergisi, 38(1), 57- 65.

Çayır, Y., Avşar, Ü. Z., Avşar, Ü., Cansever, Z. & Khan, A. S. (2013). Evde sağlık hizmetleri alan hastaların özellikleri ve bakım verenlerin beklentileri. Konuralp Tıp Dergisi, 5(3), 9-12.

Duru Aşiret, G. & Kapucu, S. (2013). Burden of Caregivers of Stroke Patients. Türk Nöroloji Dergisi, 19(1): 5-10.

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 10.03.2005, Sayı: 25751. Erişim:28.01.2016. http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-570/evde-bakim-hizmetleri-sunumuhakkinda-yonetmelik.html

Fadıloğlu, Ç., Ertem G. & Şenuzun F. (2013). Evde Sağlık ve Bakım. Amasya: Göktuğ Yayıncılık.

Goldschmidt, D., Schmidt, L., Krasnik, A., Christensen, U. & Groenvold, M. (2006). Expectations to and evaluation of a palliative home-care team as seen by patients and carers. Support Care Cancer, 14(3), 1232–1240.

Karahan, A. & Güven, S. (2002). Yaşlılıkta evde bakım. Turkish Journal of Geriatrics, 5(4), 155-159.

Karaman, D., Kara, D. & Yalçın Atar, N. (2015). Evde sağlık hizmeti verilen bireylerin hastalık durumlarının ve bakım ihtiyaçlarının değerlendirilmesi: Zonguldak örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(3), 347-359.

Kim, E. Y. & Yeom H. E. (2016). Influence of home care services on caregivers’ burden and satisfaction. Journal of Clinical Nursing, doi: 10.1111/jocn.13188.

Limnili, G. & Özçakar, N. (2013). Evde sağlık hizmetlerine başvuru özellikleri ve beklentiler. Türk Aile Hekimliği Dergisi, 17(1), 13-17.

Önder, T., Anuk, T., Kahramanca, Ş. & Yıldırım, C. A. (2015). Evde bakım hizmetinden yararlanan hastaların sosyodemografik özellikleri ve tıbbi durumlarının değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi, 42(3), 342-345.

Özer, Ö. & Şantaş, F. (2012). Kamunun sunduğu evde bakım hizmetleri ve finansmanı. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3), 96-103.

Polat, Ü., Bayrak Kahraman, B., Kaynak, İ. & Görgülü, Ü. (2015). Relationship among health-related quality of life, depression and awareness of home care services in elderly patients. Geriatrics & Gerontology International, doi: 10.1111/ggi.12618.

Subgranon, R. & Lund, D. A. (2000). Maintaining caregiving at home: Aculturally sensitive grounded theory of providing care in Thailand. Journal of Transcultural Nursing, 11(3), 166-173.

Wei, S. P., Shih, S. C., Lin, S. C., Liu, C. J., Lu, Y. W. & Chang, W. L. (2011). Primary caregivers satisfaction and its related factors in home health care services. International Journal of Gerontology, 5(2), 107-111.

Yörük, S., Çalışkan, T. & Gündoğdu, H. (2012). Balıkesir devlet hastanesi evde bakım hizmet biriminden hizmet alan 65 yaş ve üzeri yaşlı bireylerin bakım alma nedenleri ve sağlanan hizmetlerin belirlenmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi; 1(1), 12-15.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.