Bir Hemşirelik Lisans Programında Verilen Sağlığı Geliştirme Dersinin Etkinliği

Nuriye Yıldırım, Meryem Aydın, Fahriye Hayırsever, Handan Ankaralı

Özet


Giriş: Hemşirelik öğrencilerinin kendi sağlıklarını geliştirmeleri, hizmet verdikleri bireylerin sağlığını geliştirme aktivitelerini oluşturabilmeleri açısından önemlidir.

Amaç: Araştırma örnek olay yöntemi ile işlenen sağlığı geliştirme dersinin etkinliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Çalışma tek gruplu ön test-son test tasarım olarak yapılmış yarı-deneysel araştırmadır. Örneklemi bir Hemşirelik Lisans Programında öğrenim gören 55 öğrenci oluşturmuştur. Birinci sınıf bahar döneminde verilen Sağlığı geliştirme dersi kapsamında 14 haftalık eğitim programı olarak yürütülmüştür. Veriler kişisel bilgi formu,  sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler sayı,  yüzdelik ve eşleştirilmiş iki grup t- testi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:  Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçek- II toplam  puanının ortalamasının son testte 120.61±16.02 olduğu belirlenmiştir. Sağlığı geliştirme dersine yönelik yapılan karşılaştırmada eğitim sonrası sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği toplam, sağlık sorumluluğu ve kişilerarası ilişkiler alt boyut puan ortalamaları, eğitim öncesine göre yüksek bulunmuştur (p < 0.05).

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davra­nışları puanı orta düzeydedir ve müfredat içerisinde verilen dersler öğrencilerin sağlığı geliştirmeye davranışlarını olumlu etkilemektedir. Buna göre; sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının oluşturulmasını amaçlayan derslerin üniversitelerin tüm bölümlerine ve sınıflarına yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Bu çalışmanın kontrol gruplu araştırmalarla tekrarlanması önerilebilir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Al-Kandari, F., Vidal, V. L. , & Thomas, D. (2008). Health-promoting lifestyle and body mass index among college of nursing students in kuwait:A correlational study. Nursing and Health Sciences, 10, 43-50.

Alıcı, S. U., & Sarıkaya, Ö. (2009). Sağlık davranışlarının geliştirilmesinde yaşantılayarak öğrenme uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2, 95-101.

Altun, I. (2008). Effect of a health promotion course on health promoting behaviours of university students. La Revue de Santé de la Méditerranée orientale, 14, 880 - 887.

Bahar, Z., Beşer, A., Gördes, N., Ersin, F., & Kıssal, A. (2008). Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12, 1-13.

Banfield, M., McGorm, K., & Sargent, G. (2015). Health promotion in schools: a multi-method evaluation of an australian school youth health nurse program..BMC Nursing, 14, 1-11.

Bozhüyük, A., Özcan, S., Kurdak, H., Akpınar, E., Saatçı E., & Bozdemir, N. (2012 ). Sağlıklı yaşam biçimi ve aile hekimliği. Turkish Journal Of Family Medicine And Primary Care, 6, 13- 21.

Demirel, Ö. (2005). Eğitimde program geliştirme. (pp.152).Ankara: Pegem Yayınları.

Erdoğan, S., Nahcivan, N. & Esin. N. (2014). Hemşirelikte araştırma, süreç, uygulama ve kritik. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri.

Hosseini, M., Ashktorab, T., Taghdisi, M. H., Vardanjani, A. E., & Rafiei, H. (2015).Health-promoting behaviors and their association with certain demographic characteristics of nursing students of tehran city in 2013. Global Journal of Health Science, 7, 264 -272.

Kostak, M. A., Kurt, S., Süt, N., Akarsu, Ö. & Ergül, G. (2014).Hemşirelik ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. TAF Prev Med Bull, 13, 189-96.

Maville, J. A., & Huerta, C. G. (2013). Health promotion in nursing. Pender model of the health promotion.(pp.47-49). Delmar: Cengage Learning.

Özvarış, Ş. B.( 2006). Sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme.(sy. 1132 -1137) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Özyazıcıoğlu, N., Kılıç, M., Erdem, N., Yavuz, C., & Afacan, S.(2011). Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi.Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8, 278 -332.

Polat, Ü., Özen, Ş., Kahraman, B. B., & Bostanoğlu, H. (2015). Factors affecting health-promoting behaviors in nursing students at a university in turkey.Journal of Transcultural Nursing,1 - 7.

Sitzman, K. L., & Eichelberger, L. W. (2011). Understanding the work of nurse theorists acreative begining , nola pender’s health promotion model. (Second Edition., pp. 135-146) Jones and Bartlett Publishers.

Şimşek, Z. (2013). Sağlığı geliştirmenin tarihsel gelişimi ve örneklerle sağlığı geliştirme stratejileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 12, 343-358.

Tambağ, H. (2011). Hatay sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi ,47-58.

Tok, T. N. (2012). Etkili öğretim için yöntem ve teknikler. In Doğanay A.(Ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri (sy.169).Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Walker, S., & Hill-Polerecky, D. (1996). Psychometric evaluation of the health-promoting lifestyle profile II. Unpublished manuscript, University of Nebraska Medical Center, 120-26.

Wei, C.-N., Harada, K., Ueda, K., Fukumoto, K., Minamoto, K., & Ueda, A. (2012). Assessment of health-promoting lifestyle profile in Japanese university students. Environ Health Prev Med, 17, 222-227.

Hsiao, Y.C., Chen, M.Y., Gau, Y.M., Hung, L.L., Chang S.H., &. Tsai H.M.( 2005) Short-Term effects of a health promotion course for taiwanese nursing students.Public Health Nursing, 22, 74-81.

Yılmazel, G., Çetinkaya, F. , & Naçar, M.(2013). Hemşirelik öğrencilerinde sağlığı geliştirme davranışları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 12, 261-270.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.