112 Çalışanlarının Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Şiddete Yönelik Tutum ve Davranışları

Meltem Akbaş, Ayça Boz, Aysel Dursun, Savaş Çetin, Ayla Kılıçaslan

Özet


Giriş: Sağlık kurumlarında şiddet, hasta ve hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan, tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durumdur.

Amaç: Araştırma, 112 çalışanlarının şiddete maruz kalma durumları ve şiddete yönelik tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın evrenini Adana’da 16 ilçedeki 112 istasyonlarındaki 640 çalışan, örneklemi ise araştırmaya katılmaya gönüllü 300 çalışan oluşturmuştur. Veriler ilgili literatür doğrultusunda hazırlanmış 33 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamasının 29,66 ± 7.907, 112’de çalışma yılı ortalamasının 4.79 ± 3.304 olduğu. %53.3’ünün kadın. %46.0’ının acil tıp teknisyeni olduğu, %99.7’sinin 112’de çalışırken şiddete maruz kaldığını, %99.7’sinin sözel, %64.5’inin fiziksel, %64.2’sinin ise hem sözel hem de fiziksel şiddete hasta yakını tarafından (%57.3)  uğradığı, %90.3’ünün beyaz kod vermediği ve %80.9’sinin şiddet karşısında sessiz kalarak işine devam ettiği, %63.2’ının şiddet nedeni olarak izlenen sağlık politikalarını gösterdikleri görülmüştür.

Sonuç: 112 çalışanlarının şiddete maruz kalma oranlarının yüksek olduğu, alınan önlemlerin etkili ve yeterli olmadığı görülmüştür. Buna göre 112 çalışanlarının korunmasına yönelik eğitim ve güvenlik tedbirlerinin alınması, yasal, politik düzenlemelerin gözden geçirilmesi, toplumun bu konuda eğitilerek bilinçlendirilmesine yönelik önlemlerin alınması önerilir.

 

Anahtar Sözcükler: Şiddet, 112 istasyonları, 112 çalışanı.

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR

Acik, Y., Deveci S. E., Günes, G., Gulbayrak, C., Dabak, S., Saka, G., ve ark. (2008). Experience of workplace violence during medical speciality training in Turkey. Occupational Medicine, 58, 361-366. Erişim:http://occmed.oxfordjournals.org/content

/58/5/361.full.pdf+html Erişim Tarihi: 19.08.2014

Al, B., Zengin, S., Deryal,Y., Gökçen, C., Arı Yılmaz, D., Yıldırım, C. (2012). Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet. The Journal of Academıc Emergency medıcıne, 11, 115-24.Erişim: http://www.akademikaciltip.com/sayilar/201/buyuk/115%20%201242.pdf Erişim Tarihi: 19.08.2014

Arnetz, J. E. ve Arnetz, B. B. (2001). Violence towards health care staff and possible effects on the quality of patient care. Social Science and Medicine, 52, 417 - 427.

Erişim:file:///C:/Documents%20and%20Settings/meltem/Belgelerim/Downloads/Arnetz%20&%20Arnetz%202001.pdf Erişim Tarihi:19.08.2014

Aşkın, U. (2014). Dünyada ve Türkiye’de sağlığa ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet. Erişim:http: //www.isguvenligi.net/dunyada-ve-turkiyede-sagliga-ve-saglik-calisanlarina-yonelen-siddet/ Erişim Tarihi:19.08.2014

Aydın, M. (2008). Isparta-Burdur sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve şiddet Algısı. Türk Tabipleri Birliği Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı. Erişim:www.ttb.org.tr/siddet/images/stories/file/rapor/isparta.doc Erişim tarihi:19.08.2014

Ayrancı, Ü., Yenilmez, Ç., Günay, Y. ve Kaptanoğlu, C. (2002). Çeşitli sağlık kurumlarında ve sağlık meslek gruplarında şiddete uğrama sıklığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, 147-154. Erişim: http://lokman.cu.edu.tr

/psikiyatri/derindex/apd/fulltext/2002/147.pdf Erişim tarihi:19.08.2014

Ayranci, U., Yenilmez, C., Balci, Y. ve Kaptanoglu, C. (2006). Identification of violence in Turkish health care settings. Journal of Interpersonal Violence, 21, 276-296. Erişim: http://jiv.sagepub.com/

content/21/2/276.full.pdf Erişim tarihi:19.08.2014

Çamcı, O. ve Kutlu, Y. (2011). Kocaeli’nde sağlık çalışanlarına yönelik iş yeri şiddetinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(1), 9-16. Erişim:file:///C:/Documents%20and%20Settings/meltem/Belgelerim/Downloads/PHD_2_1_9_16.pdf, Erişim tarihi: 19.08.2014

Eker, H. H., Özder, A.,Tokaç, M., Topçu, İ., ve Tabu, A. (2012). Aggression and violence towards health care providers, and effects thereof. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 4, 19-29. Erişim: http://www.archivespp.pl/uploads/images/2012_14_

/19Eker_ArchivesPP_4_2012.pdf Erişim tarihi:19.08.2014

Elbek, O., ve Adaş, E. B. (2012). Şiddetin Gölgesinde Hekimlik. Aydın Tabip Odası şiddete sıfır tolerans çalışma grubu. Erişim: http://www.aydintabipodasi.org.tr/userfiles/file/hekime

_siddet.pdf Erişim tarihi: 19.08.2014

Gillespie, G. L., Gates, D. M., Miller, M., ve Howard, P. K. (2010). Workplace violence in healthcare settings: Risk factors and protective strategies”, Rehabilitation Nursing, 35 (5), 177-184. Erişim: http://www.rehabnurse.org/pdf/rnj325.pdf Erişim Tarihi: 19.08.2014

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası. (2013). Sağlık çalışanları şiddet araştırması Sağlıksen ar-ge birimi analiz ve raporu. Erişim: http://www.sagliksen.org.tr/MediaContent/buMY-1389703092

-fsmf.pdf Erişim tarihi: 19.08.2014

Öztunç, G. (2001). Adana ilindeki çeşitli hastanelerde çalışan hemşirelerin çalışma saatlerinde karşılaştıkları sözel ve fiziksel taciz olaylarının incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5, 1-9. Erişim:http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/579.pdf Erişim tarihi: 19.08.2014

Sucu, G., Cebeci, F., ve Karazeybak, E. (2007). Acil birim çalışanlarına hasta ve yakınları tarafından uygulanan şiddet. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 7 (4), 156-162. Erişim:file:///C:/Documents%20and%20Settings/meltem/Belgelerim/Downloads/TATD_7_4_156_162.pdf Erişim tarihi: 19.08.2014

World Health Organization. Definition and typology of violence. (2015) Erişim:http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/ Erişim Tarihi: 26.08.2015

World Health Organization. (2015). Violence against health workers Erişim:http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/workplace/en/ Erişim tarihi: 26.08.2015

World Health Organization. (2015). Violence. Erişim: http://www.who.int/topics/v iolence/en/ Erişim tarihi: 26.08.2015

World Health Organization. (2015). Global status report on violence prevention. Erişim: http://www.who.int/violence_injury_prevention/

violence/status_report/2014/1579_VIP_Infographic_lowres_051214.pdf?ua=1 Erişim tarihi: 26.08.2015


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.