Ailede Yenilenme ve Uyum Genel İndeksi’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirliği

Fadime Hatice İnci, Ayla Bayık Temel

Özet


Giriş: Kriz ve streslere karşı ailelerin alışma, yenilenme ve uyum durumlarının belirlenmesi hemşirenin vereceği destek hizmetlerinde önem taşımaktadır. Ülkemizde bu amaçla kullanılabilecek ölçüm aracı bulunmamaktadır. Amaç: Ailede Yenilenme ve Uyum Genel İndeksi’ni (AYUGİ) Türkçeye uyarlamak, geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmektir. Yöntem: Metodolojik araştırmanın örneklemini Denizli il merkezinde aile sağlığı merkezlerine kayıtlı, kronik hastalığı olan bireylerin bulunduğu 456 gönüllü aile oluşturdu. Veriler görüşme ile aileyi tanıtıcı anket formu ve McCubbin tarafından geliştirilmiş AYUGİ ile izin alınarak toplandı. AYUGİ toplam 74 madde içeren, tek indeks altında toplanmış yedi indeksten oluşmuştur. Bulgular: Aile bireylerinin %64.9’u kadın, yaş ortalaması 33.6±12.67 idi. Hastaların %53.9’u kadın, yaş ortalaması 46.9±19.8 idi. İndeksin Kapsam Geçerliliği Oranı 0.88-1.00 arasında, iç tutarlılık katsayıları 0.68-0.90 arasında bulundu. Aile Dayanıklılık İndeksi ve Sosyal Destek İndeksi dışında kalan indeksler özgün indekslerin yapılarıyla örtüşmektedir. Sonuç: Bulgular Türkçeye uyarlanan AYUGİ’nin psikometrik açıdan kabul edilebilir düzeylerde güvenilir, geçerli olduğunu gösterdi. Ölçeğin daha farklı ve geniş örneklem gruplarında sınanması önerilebilir. İndeks bakım veren birey ve gruplara yönelik çalışmalarda kullanılabilir.

Anahtar Sözcükler: Aile Yenilenme, Uyum, Dayanma Gücü. , Geçerlik, Güvenirlik,


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.