Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Öz Etkililik Düzeyinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi

Sevgi Kızılcı, Hatice Mert, Özlem Küçükgüçlü, Tuğba Yardımcı

Özet


Giriş: Öz-etkililik; bireyin, yaşamıyla ilgili olaylar üzerinde etkili olabilmesi için, gerekli olan etkinlikleri başlatabileceğine ve sonuç alabileceğine olan inancı olarak tanımlanmaktadır. Güçlü bir öz-etkililik inancı, başarı ve iyilik durumunu arttırır. Amaç: Çalışmanın amacı, hemşirelik fakültesi öğrencilerinin öz-etkililik düzeylerinin cinsiyete göre incelenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı nitelikte olan bu çalışmanın örneklemini Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ne devam eden 266 kadın, 81 erkek olmak üzere 347 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın verileri; sosyo-demografik özellikler anketi ve Öz-Etkililik-Yeterlik Ölçeği ile toplanmış, yüzde dağılımları, t testi, ANOVA ve Tukey testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel (İnvaziv) Olmayan Klinik Araştırma Değerlendirme Komisyonu’ndan izin ve öğrencilerden çalışmaya katılmayı kabul ettiğine ilişkin yazılı onam alınmıştır. Bulgular: Çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin toplam öz-etkililik puan ortalaması kadınlarda 91.17±11.88, erkeklerde 87.98 ± 14.45 olarak belirlenmiştir ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değil (p=.072). Öğrencilerin ölçek alt gruplarından olan davranışa başlama puanının kız öğrencilerde daha yüksek olduğu görülürken (p=.003), davranışı sürdürme, davranışı tamamlama ve engellerle mücadele puanları her iki cinsiyette benzerdir. Sonuç: Çalışmada, kız öğrencilerin öz-etkililik puan ortalamaları, erkek öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Erkek ve kız öğrencilerin öz-etkililik düzeylerinin bilinmesinin eğitimde uygulanacak stratejilerin geliştirilmesine ve öz-etkililik düzeylerinin yükseltilmesine katkıda bulunacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Öz-etkililik, Hemşirelik Öğrencileri, Cinsiyet.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.