Hemşirelerin İndirekt Arteriyel Kan Basıncı Ölçüm Basamaklarına Uyumu

Emine Korkmaz, Gülay İpek Çoban

Özet


Öz

Giriş: Arteriyal kan basıncı ölçümü, temel hemşirelik uygulamalardan biridir. Amaç: Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin indirekt arteriyel kan basıncı ölçüm basamaklarına uyumunu değerlendirmektir. Yöntem: Haziran 2013 ile Kasım 2013 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin Cerrahi klinikleri, Dahiliye klinikleri ve Özel Ünitelerinde çalışan 350 hemşire çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Örneklemi ise kan basıncı ölçümü sırasında gözlemlenebilen 136 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında literatür doğrultusunda oluşturulmuş bir anket formu kullanılmıştır. Veriler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiş ve sonuç değerlendirilmesinde Khi-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya alınan 136 hemşirenin (118 kadın, 18 erkek) ortalama yaş değerleri 29.41 ± 5.42 olarak bulunmuştur. İndirekt kan basıncı ölçüm basamaklarına uyum; cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, kadın hemşirelerin erkek hemşirelere göre daha doğru ölçüm yaptığı; eğitim durumu açısından değerlendirildiğinde, lisans ve yüksek lisans mezunu hemşirelerin, sağlık meslek lisesi ve önlisans mezunu hemşirelere göre daha doğru ölçüm yaptığı; çalışma yılı açısından değerlendirildiğinde, çalışma yılı 10-20 arası olan hemşirelerin çalışma yılı 1-9 ve 20+ olan hemşirelere göre daha doğru ölçüm yaptığı; görev açısından değerlendirildiğinde, sorumlu hemşirelerin, servis hemşirelerine göre daha doğru ölçüm yaptığı ve bu aradaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Sonuç: Araştırmaya katılan hemşirelerin kan basıncı ölçüm pratiğinin yeterli olmadığı ve bu durumun ölçüm hatalarına neden olabileceği söylenebilir.

Anahtar Sözcükler: Hemşireler, İndirekt Arteriyel Kan Basıncı Ölçümü, Uyum.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.