Afet Hemşireliği Eğitimi ve Afet Öncesinde Afet Hemşiresinin Görevleri

Bilge Kalanlar, Gülümser Kubilay

Özet


Öz

Giriş: Hemşirelerin afet sürecinde yer alması ve konu ile ilgili eğitimlerin geliştirilmesi tüm dünyada kabul gören bir gerekliliktir. Amaç: Araştırmada, Jenning’in Hemşirelikte Afet Yönetim Modeli kullanılarak öğrencilere verilen afet hemşireliği ve yönetimi eğitiminin, öğrencilerin bilgi düzeylerine etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Yarı deneysel türde yapılan çalışma, müdahale grubunda 75 ve kontrol grubunda 75 öğrenci olmak üzere 2010-2011 eğitim-öğretim yılında yapılmış ve hemşire öğrencilere 14 hafta süren afet hemşireliği ve afet yönetimi eğitim programı geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Eğitimin değerlendirilmesinde afet hemşireliği ve yönetimi soru formu kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde, yüzdelik, t testi, ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırmada, müdahale grubu ön test ile son testi arasında ve kontrol grubu ön ve son testleri arasında istatistikî açıdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılıklar hemşire öğrencilere Afet Hemşireliği ve Yönetimi konusunda verilen derste Jenning’in Hemşirelikte Afet Yönetim Modeli’nin kullanılabileceğini göstermektedir. Model uyarınca afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında afet hemşiresinin görevleri nelerdir sorularına verilen yanıtlar arasında müdahale grubu ile kontrol grubu arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık vardır (p<,05).  Müdahale grubu ön testi ile son testi arasında ki bu fark istatistikî olarak da anlamlıdır (p<.05).  İstatistiki açıdan anlamlı bulunan bu fark sonucu, müdahale grubu öğrencilerinin, afet öncesi, sırası ve sonrasında afet hemşiresinin görevlerinin neler olduğunu öğrendikleri göstermektedir. Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda afet hemşireliği ve yönetimine ilişkin dersin hemşirelik müfredat programına yerleştirilmesi ve Jenning Modeli’nin afet hemşireliği ve yönetimi dersinde kullanılabileceği belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Afet Hemşireliği, Afet Yönetimi, Afet Eğitimi, Jenning’in Afet Hemşireliği Yönetim Modeli.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.