Kanser Hastalarında, Semptom Kontrolü Ve Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı *

Kerime Öğüt Düzen, Medet korkmaz

Özet


Öz

Giriş: Kanser tedavisinde temel amaç kanser semptomlarının tümüyle yok edilmesi, tam başarılı tedavi, hastanın beklenen yaşam süresini kansere ilişkin semptomlardan kurtulmuş olarak sürdürmesi, semptomların azaltılması, yaşam süresinin bir miktar uzatılması ve daha kaliteli bir yaşam sürmesidir. Amaç: Bu çalışma, kanser hastalarının semptom kontrolü ve tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanım durumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan araştırmanın örneklemini Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onkoloji Kliniklerinde ve Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde Eylül 2011- Şubat 2012 tarihleri arasında tedavi gören 153 kanser hastası oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak; Kişisel Bilgi Formu, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yaklaşımları Ölçeği ve Nightingale Semptom Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 55.2±12.7 olup, %57.5.’i kadın, %42.5’i erkektir. TAT yöntemini kullanan hastaların oranı %14.3’dür. Hastalardan hiç birisi TAT yöntemine kendi bilgilerine dayanarak başvurmamıştır. NSDÖ skorları hastaların cinsiyetleri hariç olmak üzere diğer sosyo demografik özelliklerine göre önemli değişiklik göstermemektedir (p>0.05). NSDÖ ve TAT ölçeklerinin genel skorları arasında anlamlı bir korelâsyon saptanmamıştır (p>0.05) Sonuç: Örneklemimizdeki TAT kullanan hasta sayısı literatüre göre düşüktür. TAT yöntemine başvuran hastaların kullandıkları yöntemi doktor ve hemşireleriyle paylaşmadıkları saptanmıştır. TAT kullanım durumunu ortaya çıkarabilecek çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Sözcükler: Kanser, semptom kontrolü, tamamlayıcı ve alternatif tıp.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.