Aydın İlindeki Ebelerin İş Doyumu ve Tükenmişliklerini Etkileyen Faktörler

Berna Kaya, Nevin Akdolun Balkaya

Özet


Giriş: İş doyumu ve tükenmişlik verilen hizmetlerin kalitesiyle çok yakın ilişkilidir. Bunlar kültürel özellikler de gösterebilen  birçok faktör tarafından etkilenirler. Amaç: Ebelerin iş doyumu ve tükenmişlik durumları ile etkileyen faktörleri belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel özellikteki çalışma, Aydın İl merkezindeki 1. 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarında çalışan ebelerde gerçekleştirilmiştir. Örneklemi 193 ebe oluşturmuştur. Veriler soru formu, Maslach Tükenmişlik Envanteri ve Minnesota İş Doyumu Ölçeği ile ebelerin öz bildirimlerine göre toplanmış ve tanımlayıcı istatistikler, t testi, Mann Whitney U testi, Kruskall Wallis, ANOVA ve linear regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması 35.35±4.68 olan ebelerin %62.7’si ön lisans mezunu, %87’si evli ve %50.8’i 1. basamak sağlık kurumlarında çalışmaktadır. Ebelerin %59.6’sı çalıştığı klinikten memnundur ve %52.4’ü mesleği kendine uygun bulmaktadır. Genel olarak ebelerin iş doyumları orta seviyede, tükenmişlikleri ise ileri düzeydedir. Ebelerin dışsal doyumlarına göre içsel doyumları daha fazladır ve en fazla “başkaları için bir şeyler yapabilme”den doyum sağlamaktadırlar. Buna karşın en tükenmiş oldukları konu “hastaların sorunlarını etkili bir şekilde çözme”’dir. Ebeler duygusal açıdan daha fazla tükenme yaşamaktadırlar. Ebelerin iş doyumlarını en fazla mesleği uygun bulma, çalışılan kurum ve birimden memnuniyet, hizmet verilen nüfus, aylık nöbet sayısı, aylık gelir, tükenmişliklerini ise mesleğin uygunluğu ve çalışılan klinikten memnun olma durumu etkilemektedir. Sonuç: Bulgular ebelerin mesleğin algılanması ve çalışma koşullarına bağlı olarak orta düzeyde bir iş doyumu, buna karşın ileri düzeyde tükenmişlik yaşadıklarını göstermektedir. Bu nedenle, ebelerin meslek algıları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması önemli olacaktır.

Anahtar sözcükler: Ebe, iş doyumu, tükenmişlik.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.