Bir ilköğretim okulundaki öğrencilerin öz yeterlilik düzeyleri

Ümmühan Aktürk, Rukuye Aylaz

Özet


Amaç: Bu çalışma, halk sağlığının önemli bir yapı taşlarından olan okul sağlığında, ergenlerin algıladıkları öz-yeterliliği tespit etmek ve özyeterliliğini etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini Malatya ili merkezindeki Türkiyem İlköğretim Okulu II. Kademe de  (6,7,8)  eğitim gören toplam 450 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmanın verileri tanıtıcı bilgi formu ve Ortaokul Özyeterlilik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin istatistiksel anlamlılık durumu p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Kruskal Wallis kullanıldı.  Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %34.8’i 8.sınıf, %31.4’ü 7.sınıf, öğrencilerin yaş ortalaması 13.00±0.9, öğrencilerin %51.2’si erkektir. Annelerinin  %62.6’sı ilköğretim, babalarının %42.9’unun ilköğretim mezunu olduğu belirlendi. Annelerin %85.7’si ev hanımı, babaların ise %38.3’ünün serbest meslek yaptığı belirlendi. Öğrencilerin öz yeterlilik ölçeğinden en düşük puanı kişiler arası ilişki alt ölçeğinden, en yüksek puanı madde bağımlılığı potansiyeli alt ölçeğinden aldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin demografik verileri ile öz yeterlilik alt boyutları arasında önemli ilişki tespit edildi.Sonuçların Uygulamada Kullanımı: Öğrencilerin öz yeterliliklerinin artırmak için okul başarısının arttırılmasının desteklenmesi ve sosyal aktiviteye daha fazla katılması teşvik edebiliriz.

 

Anahtar kelimeler : Ergenlik, ortaokul ,öz yeterlilik


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.