Hemşirelerde hasta güvenliği kültürü ve etkileyen faktörler

Selda Rızalar, ESRA TURAL BÜYÜK, RABİA ŞAHİN, TÜLİN AS, GÜLHAN UZUNKAYA

Özet


Giriş ve Amaç : Araştırma, bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde hasta güvenliği kültürü ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı özellikte olan bu araştırma 12-23 Mart 2013 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi servislerinde çalışan 129 hemşire ile yapılmıştır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği (HGKÖ) kullanılarak toplanmıştır. Veri analizinde t- testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortamaları 32.73 ± 5.64 olup,  %53.5’inin hasta güvenliği konusunda eğitim almadıkları belirlendi. Hemşirelerin hasta güvenliği kültürü ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 2.64±0.43 alt ölçek puan ortalamaları sırasıyla; yönetim ve liderlik 2.62±0.49, çalışan eğitimi2.59±0.73, olay ve hata rapor etme 2.58±0.69, bakım ortamı 2.58±0.51 çalışan davranışı 2.80±0.58 olarak belirlenmiştir. Hemşirelerin hasta güvenliği hakkında eğitim alma, çalıştıkları bölüm, meslekte çalışma süresi ve görev şeklinin hasta güvenliği kültürü düzeylerini anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırmaya alınan hemşirelerde hasta güvenliği kültürünün orta düzeyde olduğu saptanmıştır.

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adıgüzel, O. (2010). Hasta güvenliği kültürünün sağlık çalışanları tarafından algılanmasına yönelik bir araştırma, Sosyal bilimler dergisi, 28, 159-170.

Akalın, H.E. (2004). Hasta güvenliği kültürü: Nasıl geliştirebiliriz?, ANKEM dergisi. 18 (Ek 2), 12-13.

Akdag, R. (2007). The progress so far: Health transformation ın Turkey. Ministry of Health, s.19-24. Ankara.

Akgün S, Al-Assaf A.F.( 2007). Sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği kültürü nasıl oluşturabiliriz?, Hastane yönetimi dergisi, Ocak- Haziran11(1-2),1-8.

Aksayan, S. (2009). Hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi, 12. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik kongresi. Cumhuriyet Üniversitesi. Bildiri Kitabı., Sivas s. 100

Bonner, A.F., Castle, N.G., Perera, S., Handler, S.M. (2008). Patient safety culture: a review of the nursing home literature and recommendations for practice. ann longterm care.16(3),18-22.

Çakır, A., Tütüncü, Ö. (2009). İzmir ili hastanelerinde hasta güvenliği algısı. I. Uluslararası sağlıkta performans ve kalite kongresi kitabı. 2009; 2:189-204.

Çırpı, F., Merih, Y.D., Kocabey, M.Y., (2009). Hasta güvenliğine yönelik hemşirelik uygulamalarının ve hemşirelerin bu konudaki görüşlerinin belirlenmesi, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik bilim ve sanatı dergisi, 2 (3), 26-34.

Dursun, S., Bayram, N., Aytaç, S. (2010). Hasta güvenliği kültürü üzerine bir uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 1-14.

Gökdoğan, F., Yorgun, S., Yapıcı, M. ve ark. (2010). Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği ve hemşireler. Uluslar arası sağlıkta performans ve kalite kongresi bildiri kitabı. 2, 95-104.

Gündoğdu, S., Bahçecik, N. (2012). Hemşirelerde hasta güvenliği kültürü algılamasının belirlenmesi. Anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi. 15(2), 119- 128.

Hakverdioğlu Yönt, G. (2011). Hasta güvenliği kültürü, Ege üniversitesi hemşirelik yüksek okulu dergisi 27 (1), 77-82.

Hatırnaz, G. (2007). Özel hastanelerin hukuki sorumluluğu ve hasta hakları. s. 28-36., İstanbul: Seçkin Yayınevi.

International Council of Nursing.(2012). Patient Safetyhttp://www.icn.ch/images/stories/ documents/publications/position_statements/D05_Patient_Safety.pdfErişim:20.01.2015.

Karaca, A., Arslan H. (2014). Hemşirelik hizmetlerinde hasta güvenliği kültürünün değerlendirilmesine yönelik bir çalışma. Sağlık ve hemşirelik yönetimi dergisi. 1(1),9-18. ISSN doi:10.5222/SHYD.2014.009.

Kohn, T.L., Corrigan, J.M., Donaldson, M.S. (2000). To Err İs Human Building a Safer Health System. Washington National Academy of Sciences, http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309068371 (Erişim11.12.2014).

Mitchell, P.M. (2008). Defining Patient Safety and Quality Care, http://www.ncbi.nlm.nih. gov/books/NBK2681/ (Erişim 15 Mart 2013).WHO 2004, http://archive. ahrq.gov/qual/nhqr03/nhqr2003.pdf)

National Patient Safety Agency. (2004). The seven steps to patient safety: a guide for NHS staff. London: National Patient Safety Agency. National Patient Safety Foundation. (2003). Improve the safety of patients. Erişim Tarihi: 22 Aralık 2014.

Phillips J., Barnsteiner J.H.(2005). Clinical alarms: Improving efficiency and effectiveness. Critical care nursing quarterly. 2005;28(4):317-323.

Pizzi, L.T., Goldfarb, N.I., Nash, D.B. (2001). Promoting a culture of safety. K.G. Shojania, BW Duncan, Mcdonald KM, Wachter RM (Eds). In: Making health care safer: a critical analysis of patient safety practices. Evidence Report/Technology Assessment, Number 43. AHRQ Publication O1-E058, Rockville.

Rich, V. L. (2008). Creation of a patient safety culture: a nurse executive leadership ımperative: Patient safety and quality: An evidence-based handbook for nurses, 2:2-45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2642/.)Erişim:18 Kasım 2014.

Sezgin, B. (2007). Kalite belgesi alan hastanelerde çalışma ortamı ve hemşirelik uygulamalarının hasta ve hemşire güvenliği açısından değerlendirilmesi. Hemşirelikte Yönetim AD Yüksek lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Entitüsü. İstanbul.

Türk, G., Eşer, İ.(2007). Hastane ortamında hasta güvenliği ve hemşirelik yaklaşımı. Hastane yönetimi dergisi, Ocak-Haziran ;11(1-2):16-20.

Türkmen, E., Baykal Ü., Seren Ş, Altuntaş S. (2011). Hasta güvenliği kültürü ölçeği’nin geliştirilmesi Anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi, 2011; 14: 4: 38-46.

Vogelsmeier and Scott-Cawiezell (2007). The Role of Nursing Leadership. Journal of Nursing Care Quality. 22 (3), 210-212.

Wendın, R. (2007). Hasta güvenliği - Temel bir yetkinlik mi yoksa sadece bir kavram mı?. 1. Hasta Güvenliği Kongresi (Kongre Kitabı). Antalya 28-31 Mart, 24-28.

World Health Organization (WHO) (2004) World Alliance For Patient Safety Forward Programme2005http://archive.ahrq.gov/qual/nhqr03/nhqr2003.pdfhttp://www.ecri.org/Documents/Patient_Safety_Center/HRC_SAQ30.pdf (Erişim tarihi 12.01.2015)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.