Hemşirelerin Örgütsel Sadakat Düzeylerinin Belirleyicileri

Songül Çınaroğlu, Semiha Öner İğici, Bayram Şahin

Özet


Özet

Giriş: Örgütsel sadakat çalışanların işe bağlılığını artıran ve örgütün genel başarısını yükselten bir duygudur. Amaç: Bu araştırmada hemşirelerin örgütsel sadakat düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma evrenini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmakta olan toplam 410 hemşire oluşturmuştur. Ancak, toplam 113 hemşire (%26) araştırmaya katılmayı kabul etmiş ve verileri toplamak için anket yöntemi kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm hemşirelerin örgütsel sadakat düzeylerini ölçmek için 4 soru ve sadakatin belirleyicilerine karar vermek için üst yönetime karşı bağlılık, personel güçlendirme, personel eğitimi, ekip etkililiği, performans değerlendirme sistemi, ücretlendirme gibi değişkenleri ölçmek için toplam 27 soruyu içermiştir. Anketin ikinci bölümünde ise katılımcıların kişisel özelliklerini belirlemeye yönelik 6 soru sorulmuştur. Bulgular: Regresyon analizi sonuçları; hemşirelerin sadakat düzeylerinin memnuniyet düzeyinden (t=9.031, p<.05) ve personel eğitiminden (t=2.111, p<.05) anlamlı bir şekilde etkilendiğini, ancak üst yönetime bağlılık, personel güçlendirme, ekip etkililiği, performans değerlendirme sistemi ve ücretlendirme değişkenlerinin hemşirelerin sadakatleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını (p>.05) göstermiştir. Modelin açıklayıcılık katsayısı hemşirelerin sadakat düzeylerinin %61’inin açıklandığını göstermiştir. Sonuçlar: Araştırma sonuçları hastane yöneticilerine hemşirelerin kurumsal sadakatlerini arttırmak için kullanabilecekleri bilgiler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sadakat, Memnuniyet, Hemşireler, Bağlılık, Sağlık personeli.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.